Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ1 ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други2
О Б Щ О 475 125 118 490 64 755 291 880
Европейски съюз 198 955 48 757 21 891 128 307
Австрия 10 145 1 126 116 8 903
Белгия 3 027 730 158 2 139
Германия 20 096 6 672 603 12 821
Гърция 45 283 18 777 8 392 18 114
Дания 692 198 77 417
Ирландия 1 274 753 91 430
Испания 3 760 1 348 252 2 160
Италия 8 760 5 264 342 3 154
Кипър 1 222 744 197 281
Малта 231 158 - 73
Нидерландия 4 024 843 126 3 055
Полша 7 407 389 974 6 044
Португалия 634 374 72 188
Румъния 76 450 6 529 8 804 61 117
Словакия 992 166 58 768
Словения 405 228 51 126
Унгария 2 626 126 401 2 099
Финландия 265 103 37 125
Франция 5 984 2 944 491 2 549
Хърватия 1 673 356 266 1 051
Чешка република 1 389 278 132 979
Швеция 1 243 292 65 886
Други страни от ЕС 1 373 359 186 828
Други европейски страни 232 221 58 306 36 835 137 080
Норвегия 349 87 - 262
Обединено кралство 10 233 7 646 281 2 306
Република Северна Македония 31 803 15 481 4 035 12 287
Русия 9 094 6 337 547 2 210
Сърбия 33 930 8 209 6 482 19 239
Турция 128 988 17 831 22 152 89 005
Украйна 16 684 2 445 3 110 11 129
Швейцария 1 140 270 228 642
Други страни 8 571 6 158 385 2 028
Израел 5 008 4 722 96 190
Канада 332 190 21 121
САЩ 3 131 1 192 258 1 681
Япония 100 54 10 36
Останал свят 35 378 5 269 5 644 24 465

1 Данните са предоставени от МВР. Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка в страната до 31.03.2022 г. с Решение 826 на Министерския съвет от 25.11.2021 г., Заповед РД-01-954 от 19.11.2021 г. и Заповед №РД-01-977 от 26.11.2021 на министъра на здравеопазването, статистическото изследване „Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България“ през декември не беше проведено.
2 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
"-" няма случай
28.01.2022