Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 847 095 293 055 129 849 424 191
Европейски съюз 392 690 140 594 74 038 178 058
Австрия 13 570 2 576 2 314 8 680
Белгия 4 707 1 005 1 629 2 073
Германия 41 934 8 097 7 351 26 486
Гърция 93 984 37 064 20 590 36 330
Дания 2 239 783 560 896
Ирландия 2 131 1 613 163 355
Испания 6 426 2 907 1 224 2 295
Италия 14 697 4 714 3 546 6 437
Кипър 1 814 731 269 814
Малта 474 230 97 147
Нидерландия 8 287 2 617 1 736 3 934
Полша 19 935 5 522 3 346 11 067
Португалия 1 202 453 514 235
Румъния 146 839 56 458 24 568 65 813
Словакия 1 919 528 267 1 124
Словения 939 622 104 213
Унгария 5 889 3 116 620 2 153
Финландия 790 527 - 263
Франция 10 823 4 752 1 522 4 549
Хърватия 4 320 1 880 1 382 1 058
Чешка република 5 118 2 011 1 301 1 806
Швеция 2 192 1 506 321 365
Други страни от ЕС 2 461 882 614 965
Други европейски страни 369 969 119 442 47 839 202 688
Норвегия 1 045 625 190 230
Обединено кралство 17 511 12 107 802 4 602
Република Северна Македония 45 270 29 096 4 598 11 576
Русия 8 878 5 447 477 2 954
Сърбия 56 104 18 200 7 970 29 934
Турция 163 952 26 946 25 586 111 420
Украйна 74 367 26 615 6 592 41 160
Швейцария 2 842 406 1 624 812
Други страни 23 204 18 603 1 034 3 567
Израел 12 007 10 951 134 922
Канада 1 731 1 312 75 344
САЩ 9 074 6 063 771 2 240
Япония 392 277 54 61
Останал свят 61 232 14 416 6 938 39 878

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
"-" няма случай
29.11.2022