Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ1 ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2022 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други2
О Б Щ О 627 774 201 071 75 981 350 722
Европейски съюз 218 269 64 847 30 222 123 200
Австрия 3 666 707 367 2 592
Белгия 2 410 673 402 1 335
Германия 15 818 5 726 506 9 586
Гърция 65 774 33 145 7 985 24 644
Дания 622 378 112 132
Ирландия 2 052 1 436 214 402
Испания 3 731 1 934 209 1 588
Италия 8 093 4 840 753 2 500
Кипър 1 558 779 195 584
Малта 150 75 22 53
Нидерландия 4 010 1 325 670 2 015
Полша 9 735 1 146 1 697 6 892
Португалия 949 500 158 291
Румъния 82 681 6 532 14 635 61 514
Словакия 1 278 218 183 877
Словения 553 252 128 173
Унгария 3 409 487 230 2 692
Финландия 358 246 52 60
Франция 4 355 2 588 326 1 441
Хърватия 1 970 308 373 1 289
Чешка република 2 028 495 393 1 140
Швеция 1 240 397 227 616
Други страни от ЕС 1 829 660 385 784
Други европейски страни 337 878 115 541 38 776 183 561
Норвегия 369 148 74 147
Обединено кралство 20 411 17 357 567 2 487
Република Северна Македония 32 921 14 396 4 733 13 792
Русия 5 188 2 164 245 2 779
Сърбия 41 883 10 524 7 875 23 484
Турция 123 113 18 375 22 491 82 247
Украйна 112 977 52 272 2 588 58 117
Швейцария 1 016 305 203 508
Други страни 16 326 13 526 634 2 166
Израел 11 619 11 080 144 395
Канада 484 304 31 149
САЩ 4 109 2 070 441 1 598
Япония 114 72 18 24
Останал свят 55 301 7 157 6 349 41 795

1 Данните са предоставени от МВР. Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка в страната до 31.03.2022 г. с Решение 826 на Министерския съвет от 25.11.2021 г. и Заповед №РД-01-85 от 15.02.2022 на министъра на здравеопазването, статистическото изследване „Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България“ през март не беше проведено.
2 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
29.04.2022