Премини към основното съдържание

Основни краткосрочни показатели, бр. 1/2009 г.

Публикувано на: 25.08.2009 - 14:07
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация новата тримесечна двуезична публикация “Основни краткосрочни показатели” (на български и английски език) - печатнa и електронна версия на CD.
Публикацията съдържа актуална информация за състоянието и развитието на материалната сфера в краткосрочен аспект по отрасли - индустрия, строителство, търговия, транспорт и други услуги, а също и тримесечни данни за туризма, пазара на труда и инвестициите.
Данните се получават от регулярните месечни и тримесечни репрезентативни наблюдения, включени в Националната статистическа програма за 2009 година. За индустрията и търговията се публикуват месечни индекси на основните краткосрочни показатели по групи дейности, дефинирани в Регламенти 1165/98, 1158/2005 и 1983/2006 на Съвета на ЕС. Текущото състояние и краткосрочните тенденции в развитието на строителството, транспорта и другите услуги се характеризират с тримесечни натурални и стойностни показатели като: извършено строителство по видове, издадени разрешителни за строеж на нови сгради, превозени товари и пътници по видове транспорт и други. Отделно се посочват данни за: туризма - пътувания на българските граждани в чужбина и на чужденците в България по страни и по цел на пътуването; пазара на труда - заетост и безработица, по пол и възраст, разходи за труд по елементи и икономически дейности, средна работна заплата и други; инвестиции - чуждестранни преки инвестиции, разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи по видове и икономически дейности.
Изданието е оформено тематично по раздели, всеки от които съдържа кратки методологични бележки, таблици и графики. Информацията е представена във вид, достъпен за широк кръг читатели, и е предназначена за органите на управление на всички нива, международните организации, представителите на бизнеса, икономисти, анализатори, студенти и други.
 
Цена на печатното издание: 6.00 лева
Годишен абонамент(4 броя): 24.00 лева
 
Цена на електронното издание: 5.00 лева
Годишен абонамент (4 броя): 20.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ