Премини към основното съдържание

Статистически справочник 2009 (на английски език)

Публикувано на: 04.12.2009 - 17:04
Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2009" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2008 година.
Представената информация характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други.
В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието и науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика на страната и околната среда.
Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното деление на Република България, а териториалните единици за статистически цели "статистически зони" и "статистически райони" - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.
Данните за 2008 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващи издания на НСИ.
Изданието е предназначено за потребителите на статистическа информация от чужбина, интересуващи се от последните тенденции в социално-икономическото развитие на България.
Националният статистически институт предлага и аналогична електронна версия на изданието (на CD).
 
Цена на печатното издание: 12.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 9.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 15.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в книжарницата на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ