Премини към основното съдържание

България 2009 - статистическа панорама

Публикувано на: 02.07.2010 - 17:23
Националния статистически институт представя на потребителите на статистическа информация годишната публикация "България 2009 - статистичеса панорама".
В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2009 година. Направени са сравнения с предходната 2008, приетата за база 2000 година, както и с 1995 година. В публикацията са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната. Използвани са резултати от пилотните проекти на Евростат и от проведени еднократни изследвания в съответните области.
Публикацията е оформена тематично по раздели, като към всеки раздел има кратък аналитичен текст, онагледен с графики и таблици. Разгледани са основните показатели, характеризиращи икономиката и финансовия пазар, характеристиките и специфичните проблеми на протичащите процеси и явления, отнасящи се до населението и демографските процеси, социалните характеристики и условията на живот, състоянието на основните икономически дейности, околната среда и развитието на науката и технологията.
Аналитичната публикация е предназначена за държавните и местните органи на управление, бизнес средите, за неправителствени организации, политици, научни работници, преподаватели, студенти, специалисти и всички граждани, проявяващи интерес към социално-икономическото развитие на България.
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 14.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в Библиотеката на НСИ
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ