Премини към основното съдържание

Статистически справочник 2024

Публикувано на: 14.06.2024 - 12:00

Публикацията Статистически справочник 2024 на български език е достъпна за потребителите на статистическа информация.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2019 - 2023 година.

Представената информация характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата и околната среда.

Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Международният преглед включва данни, позволяващи да се правят сравнения с други страни.

Справочникът е предназначен за широк кръг потребители: органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост.

Данните за 2023 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващите издания на НСИ.

Цената на печатното издание е 7 лева.