Премини към основното съдържание

Статистически справочник 2013

Публикувано на: 26.06.2013 - 15:27
Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2013“.
Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2008 - 2012 година.
Представената информация в изданието характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата на страната и околната среда.
Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.
Международният преглед включва данни, позволяващи да се правят сравнения с други страни.
Справочникът е предназначен за широк кръг потребители: органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост.
Данните за 2012 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващите издания на НСИ.
 
Изданието е печатно и на електронен носител.
 
Цена на печатното издание: 7.00 лева
Цена на електронното издание: 5.00 лева
Цена на комплекта: 10.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в библиотеката на НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
 
Заплащането на абонамент се извършва:
В брой - в касата на НСИ, гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
 
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ