Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 537 456 145 388 121 578 270 490
Европейски съюз 286 382 100 112 56 821 129 449
Австрия 26 613 7 165 5 118 14 330
Белгия 10 062 1 876 2 393 5 793
Германия 26 819 7 715 5 878 13 226
Гърция 97 010 28 051 14 415 54 544
Дания 2 221 972 416 833
Ирландия 811 561 144 106
Испания 16 735 9 498 3 618 3 619
Италия 17 533 11 141 2 208 4 184
Кипър 379 159 96 124
Малта 250 143 36 71
Нидерландия 7 103 1 253 1 880 3 970
Полша 5 507 1 282 491 3 734
Португалия 1 887 943 386 558
Румъния 35 936 9 940 12 704 13 292
Словакия 2 966 1 057 1 271 638
Словения 2 264 1 014 1 122 128
Унгария 2 518 1 003 676 839
Финландия 908 311 597 -
Франция 14 572 8 811 678 5 083
Хърватия 1 820 1 239 321 260
Чешка република 9 912 5 317 1 763 2 832
Швеция 1 774 584 243 947
Други страни от ЕС 782 77 367 338
Други европейски страни 239 688 40 312 62 080 137 296
Норвегия 378 109 157 112
Обединено кралство 16 925 7 733 3 502 5 690
Република Северна Македония 29 226 3 527 13 605 12 094
Русия 192 - - 192
Сърбия 51 098 5 286 15 810 30 002
Турция 139 367 22 728 27 891 88 748
Украйна 86 - - 86
Швейцария 2 416 929 1 115 372
Други страни 757 214 220 323
Израел 152 61 41 50
Канада 263 42 114 107
САЩ 342 111 65 166
Останал свят 10 629 4 750 2 457 3 422

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"-" няма случай
27.02.2024