Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА1 ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2022 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други2
О Б Щ О 538 328 . . .
Европейски съюз . . . .
Австрия . . . .
Белгия . . . .
Германия . . . .
Гърция . . . .
Дания . . . .
Ирландия . . . .
Испания . . . .
Италия . . . .
Кипър . . . .
Малта . . . .
Нидерландия . . . .
Полша . . . .
Португалия . . . .
Румъния . . . .
Словакия . . . .
Словения . . . .
Унгария . . . .
Финландия . . . .
Франция . . . .
Хърватия . . . .
Чешка република . . . .
Швеция . . . .
Други страни от ЕС . . . .
Други европейски страни . . . .
Норвегия . . . .
Обединено кралство . . . .
Република Северна Македония . . . .
Русия . . . .
Сърбия . . . .
Турция . . . .
Украйна . . . .
Швейцария . . . .
Други страни . . . .
Израел . . . .
Канада . . . .
САЩ . . . .
Останал свят . . . .

1 Данните са предоставени от МВР. Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка в страната до 31.03.2022 г. с Решение 826 на Министерския съвет от 25.11.2021 г. и Заповед РД-01-85 от 15.02.2022 на министъра на здравеопазването, статистическото изследване „Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България“ през март не беше проведено.
2 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"." липсват данни
29.04.2022