Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 626 638 257 665 114 965 254 008
Европейски съюз 347 741 178 416 77 440 91 885
Австрия 18 575 7 284 5 463 5 828
Белгия 7 323 2 092 3 347 1 884
Германия 53 292 20 744 14 937 17 611
Гърция 129 154 81 229 23 952 23 973
Дания 4 193 699 1 048 2 446
Ирландия 809 462 231 116
Испания 1 966 1 417 137 412
Италия 20 852 14 387 1 877 4 588
Кипър 604 329 110 165
Малта 172 172 - -
Нидерландия 4 800 1 800 358 2 642
Полша 5 652 2 391 1 957 1 304
Португалия 1 169 708 215 246
Румъния 54 038 20 427 14 266 19 345
Словакия 3 162 770 527 1 865
Словения 1 038 219 300 519
Унгария 9 456 6 698 977 1 781
Финландия 300 168 132 -
Франция 11 836 5 142 3 869 2 825
Хърватия 7 877 5 743 1 125 1 009
Чешка република 10 029 5 052 2 149 2 828
Швеция 856 431 107 318
Други страни от ЕС 588 52 356 180
Други европейски страни 264 511 73 325 34 771 156 415
Норвегия 356 33 156 167
Обединено кралство 7 379 2 261 1 309 3 809
Република Северна Македония 24 675 7 222 7 523 9 930
Русия 1 940 486 448 1 006
Сърбия 53 284 21 660 7 364 24 260
Турция 174 015 40 889 17 116 116 010
Украйна 810 186 324 300
Швейцария 2 052 588 531 933
Други страни 2 020 378 252 1 390
Израел 1 007 133 119 755
Канада 116 63 - 53
САЩ 897 182 133 582
Останал свят 12 366 5 546 2 502 4 318

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"-" няма случай
29.09.2021