Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 504 019 137 717 123 991 242 311
Европейски съюз 272 960 97 722 71 150 104 088
Австрия 21 820 6 546 3 709 11 565
Белгия 9 738 2 921 2 834 3 983
Германия 24 125 6 600 5 007 12 518
Гърция 95 580 25 683 37 951 31 946
Дания 2 387 477 261 1 649
Ирландия 905 258 102 545
Испания 16 831 11 475 1 020 4 336
Италия 16 263 10 349 1 478 4 436
Кипър 516 172 - 344
Малта 240 206 34 -
Нидерландия 5 754 2 022 518 3 214
Полша 5 301 2 725 1 178 1 398
Португалия 1 508 1 261 - 247
Румъния 35 217 11 623 10 647 12 947
Словакия 3 755 1 395 573 1 787
Словения 1 648 706 285 657
Унгария 2 932 1 964 968 -
Финландия 946 276 153 517
Франция 14 441 6 258 2 139 6 044
Хърватия 1 399 546 334 519
Чешка република 9 158 3 587 1 579 3 992
Швеция 1 701 567 174 960
Други страни от ЕС 795 105 206 484
Други европейски страни 224 194 37 225 50 827 136 142
Норвегия 420 106 114 200
Обединено кралство 14 577 5 107 3 125 6 345
Република Северна Македония 27 617 8 656 7 832 11 129
Русия 173 - 173 -
Сърбия 47 686 5 894 14 467 27 325
Турция 131 762 16 628 24 723 90 411
Украйна 75 - - 75
Швейцария 1 884 834 393 657
Други страни 1 465 451 334 680
Израел 870 265 38 567
Канада 182 83 99 -
САЩ 413 103 197 113
Останал свят 5 400 2 319 1 680 1 401

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"-" няма случай
27.02.2023