Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.1_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 744 898 333 243 117 096 294 559
Европейски съюз 424 985 222 604 83 258 119 123
Австрия 20 779 9 884 1 326 9 569
Белгия 7 903 3 073 1 537 3 293
Германия 69 807 20 461 16 188 33 158
Гърция 163 552 107 232 29 639 26 681
Дания 1 642 884 397 361
Ирландия 1 155 573 127 455
Испания 8 588 5 979 1 087 1 522
Италия 21 485 16 643 1 210 3 632
Кипър 545 318 91 136
Малта 578 501 77 -
Нидерландия 4 686 1 672 234 2 780
Полша 5 933 1 597 2 054 2 282
Португалия 1 433 1 114 112 207
Румъния 66 611 21 504 20 703 24 404
Словакия 3 479 2 408 268 803
Словения 1 178 700 - 478
Унгария 10 361 6 559 1 884 1 918
Финландия 287 151 136 -
Франция 12 550 7 378 1 227 3 945
Хърватия 7 862 7 429 169 264
Чешка република 12 340 5 784 3 856 2 700
Швеция 996 467 332 197
Други страни от ЕС 1 235 293 604 338
Други европейски страни 303 402 102 670 29 990 170 742
Норвегия 244 163 - 81
Обединено кралство 16 285 5 886 2 551 7 848
Република Северна Македония 29 469 11 864 6 889 10 716
Русия 43 - 43 -
Сърбия 62 477 14 643 9 762 38 072
Турция 193 979 69 896 10 211 113 872
Украйна 287 - 287 -
Швейцария 618 218 247 153
Други страни 3 126 1 336 255 1 535
Израел 1 907 729 112 1 066
Канада 216 144 - 72
САЩ 1 003 463 143 397
Останал свят 13 385 6 633 3 593 3 159

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване" и "други"
"-" няма случай
29.09.2022