Премини към основното съдържание

Статистически годишник 2010

Публикувано на: 20.06.2011 - 14:35
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
Съгласно Закона за статистиката официалният източник на информация в Република България е Националната статистическа система, която се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка.
В Статистическия годишник задължително се цитира съответният източник, предоставил информацията. Данните, за които не е посочен източникът на информация, са резултат от изследванията на Националния статистически институт.
Статистическата информация е представена общо за страната и на регионално равнище. Административно-териториалните единици "области" са представени съгласно Закона за административно-териториалното деление на Република България, а териториалните единици за статистически цели "статистически зони" и "статистически райони" - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.
Годишникът е оформен тематично по раздели, като всеки раздел включва методологични бележки.
Стойностните показатели за 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г. са в левове (BGN) след деноминацията на лева през 1999 година.
Международният преглед включва данни, позволяващи да се правят сравнения с други страни. Публикувани са последните данни, с които Националният статистически институт разполага към момента на подготовката на изданието. Представени са и агрегираните резултати от Програмата за европейски сравнения на паритетите на покупателната способност, индексите на равнищата на цени и реален БВП на човек от населението, изчислени от Евростат към 26.01.2011 година.
 
Цена на печатното издание: 50.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 30.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 60.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. "П. Волов" № 2
 
• По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ