Премини към основното съдържание

Статистически справочник 2024 (на английски език)

Публикувано на: 24.06.2024 - 11:30

Националният статистически институт представя на потребителите публикацията Статистически справочник 2024 на английски език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2019 - 2023 година.

Представената информация в изданието характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата и околната среда.

Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Справочникът е предназначен за широк кръг потребители: органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост.

Данните за 2023 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващите издания на НСИ.

Цена на печатното издание: 12.00 лева

Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“,
 ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038
• По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ