Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Домакинства в Република България към 7 септември 2021 година

сряда, 31 май 2023 - 11:00

Към 7.09.2021 г. населението в Република България живее в 2 866 657 домакинства - обикновени и колективни. Близо три четвърти (74.9%) от всички обикновени домакинства живеят в градовете. Средният размер на едно домакинство намалява от 5.6 лица през 1900 г. на 2.2 лица през 2021 година. Към 7.09.2021 г. в България са преброени 949 колективни домакинства, в които живеят 25 866 лица, или 0.4% от населението на страната. Средният им размер е 27.3 лица.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през май 2023 година

вторник, 30 май 2023 - 11:00

През май 2023 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 4.0 пункта спрямо април, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Основната пречка за развитието на бизнеса продължава да е свързана с несигурната икономическа среда.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2023 година

вторник, 30 май 2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.3% през април 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.3%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение с 1.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 3.2% спрямо март 2023 година. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.0%, и в преработващата промишленост - с 0.8%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение с 2.2%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 3.5% през април 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Значителен спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.0%, както и в добивната промишленост - с 2.1%, а в преработващата промишленост е регистрирано увеличение - с 3.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 4.7% в сравнение с април 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.1%, а ръст е отчетен при: преработващата промишленост - с 6.5%, и добивната промишленост - с 1.1%.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, март 2023 година

вторник, 30 май 2023 - 11:00

През март 2023 г. спрямо февруари 2023 г. при производството на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Намалява производството на: твърди горива - с 28.8%, дизелово гориво - с 15.9%, електрическа енергия - с 9.9%, безоловен бензин - с 5.2%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През март 2023 г. спрямо същия месец на предходната година при производството на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, твърди горива - с 44.7%, дизелово гориво - с 34.8%, безоловен бензин - с 32.1%, пропан-бутанови смеси - с 28.6%, и електрическа енергия - с 28.0%.

През март 2023 г. спрямо февруари 2023 г. нарастват доставките на природен газ - с 0.4%.   Намаляват доставките на: твърди горива - с 29.7%, дизелово гориво - със 17.6%, безоловен бензин - с 12.8%, електрическата енергия - с 4.5%, пропан-бутанови смеси - с 2.3%.

През март 2023 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 34.4%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 50.2%, дизелово гориво - с 37.2%, безоловен бензин - с 35.8%, природен газ - с 26.0%, и електрическа енергия - с 10.6%.

Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

петък, 26 май 2023 - 11:00

През първото тримесечие на 2023 г. 1 010.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 82.2%, са пътували само в страната, 15.4% - само в чужбина, а 2.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 43.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през април 2023 година

петък, 26 май 2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2023 г. са 675.0 хил., или със 14.3% над регистрираните през април 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 33.0%, и със служебна цел - 20.7%.

През април 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 784.4 хил., или с 21.4% повече в сравнение с април 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.7% (287.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2023 г. по видове транспорт (предварителни данни)

петък, 26 май 2023 - 11:00

През първото тримесечие на 2023 г. намаляват превозените товари с 14.9%, докато извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт се увеличава с 0.8% в сравнение със същото тримесечие на 2022 година. Данните са предварителни.

С 24.1% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през първото тримесечие на 2023 година. Извършената работа също бележи ръст от 19.6%.

Товарен сухопътен транспорт
Превозените товари от сухопътния транспорт са с 16.1% по-малко, а извършената работа нараства с 1.1% спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Товарен воден транспорт
Превозените товари от речния и морския транспорт са с 23.8% повече. Извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 15.6%.

Пътнически сухопътен транспорт
Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 18.9% повече, а извършената работа нараства със 17.6% спрямо съответното тримесечие на 2022 година.

Пътнически воден транспорт
През първото тримесечие на 2023 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно с 9.7 хил. пътници и с 235.2 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт
През периода януари - март 2023 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили с 31.7% повече пътници, а извършената работа нараства с 30.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2023 година

четвъртък, 25 май 2023 - 11:00

Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 1.2% през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се наблюдава увеличение на оборота с 6.0%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 13.8% над равнището на същото тримесечие на 2022 година. Оборотът в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е по-висок с 19.4%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област

Основни данни за културата в Република България през 2022 година

вторник, 23 май 2023 - 11:00

През 2022 г. в страната функционират следните културни институции:

  •  186 музея с музеен фонд 7 804 хил. фондови единици;
  •  72 театъра, организирали 13 193 представления, посетени от 1 712 хил. зрители;
  •  49 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
  •  85 кина с 227 киноекрана;
  •  3 319 читалища.
Прессъобщение
Статистическа област

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението през периода 2020 - 2022 година

понеделник, 22 май 2023 - 11:00

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 - 2022 г., е 71.9 години.

При мъжете тя е 68.3 години, докато при жените е със 7.5 години по-висока - 75.8 години.

Прессъобщение