Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Данни от изследването „Система на здравни сметки“ за 2022 година

петък, 19 юли 2024 - 11:00

Националният статистически институт публикува данни от изследването „Система на здравни сметки“ за 2022 година. Изследването се провежда в изпълнение на Регламент (ЕС) 2021/1901 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) 1338/2008 по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване.

Системата на здравни сметки осигурява статистическа информация за разходите за здраве по видове изпълнители на медицински услуги; по функции според целите на медицинските дейности (терапевтична грижа, рехабилитация, клинична лаборатория, санитарен транспорт и др.) и според финансовите източници. Целта е да се оценят всички разходи - както публичните, така и разходите на домакинствата, на нетърговските организации (фондации, сдружения), на частните здравноосигурителни фондове (застрахователи), на предприятията за дейности по трудова медицина.

Общо текущите разходи за здраве през 2022 г. са 12 860.2 млн. лв., като 8 169.8 млн. лв. от тях (63.5%) са на Правителствени и задължителни контрибутивни схеми (министерства и ведомства, общини, НЗОК, НОИ). Разходите на домакинствата се оценяват на 4 510.8 млн. лв., или 35.1% от общо текущите разходи за здраве. Делът на схемите за доброволни плащания на здравни услуги (доброволно здравно осигуряване, НТООД, трудова медицина) е 1.4%.

При анализа на данните трябва да се има предвид, че в обхвата на изследването се включват всички институционални и аналитични статистически единици, които имат функции в съответствие с класификацията на функциите, независимо от това дали са единици на сектор „Здравеопазване” като икономически дейности в статистическата практика. В допълнение, при оценка на текущите разходи за здраве през периода 2020 - 2022 г. влияние оказва и пандемията от COVID-19 и всички мерки, предприети с оглед ограничаване на разпространението му.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Система на здравни сметки“.

Регистрации и банкрути на правни единици за второто тримесечие на 2024 година

сряда, 17 юли 2024 - 11:00

През второто тримесечие на 2024 г. в страната има 11 328 новорегистрирани и 1 005 влезли в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявени в несъстоятелност правни единици. В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. общият брой на новорегистрираните се увеличава с 2.7%, а на банкрутиралите - с 2.1%.

От всички новорегистрирани правни единици през второто тримесечие на 2024 година, най-много са в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 88.6%. При влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност отново най-голям брой попадат в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 77.8%.

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2024 година

понеделник, 15 юли 2024 - 11:00

През юни 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юни 2024 г. спрямо юни 2023 г. е 2.5%.

През юни 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: „Съобщения“ (-1.5%), „Облекло и обувки“ (-1.2%), „Транспорт“ (-0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.5%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: „Ресторанти и хотели“ (+2.2%), „Разнообразни стоки и услуги“ (+0.4%), „Развлечения и култура“ (+0.3%) и „Здравеопазване“ (+0.2%).

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.2%, а годишната инфлация е 2.8%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2023 година

понеделник, 15 юли 2024 - 11:00

През 2023 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 25 169 извършени престъпления, а осъдените лица с влезли в сила присъди са 23 037.

В структурата на престъпленията, завършили с осъждане, най-голям е броят и делът на общоопасните престъпления - 12 543 (49.8%), за които са осъдени 11 022 лица, или 47.8% от общия брой на осъдените. На второ място са престъпленията против собствеността - 4 748 (18.9%) с 5 069 осъдени лица (22.0%).

В разпределението на престъпленията, завършили с осъждане, по броя на извършителите, най-голям е делът на престъпленията, извършени от едно лице - 95.8%. Извършените престъпления в съучастие от две лица са най-разпространени при престъпленията против собствеността (9.2%), а от три и повече лица - при престъпленията против реда и общественото спокойствие (5.9%).

Прессъобщение
Статистическа област

Наблюдение на структурата на заплатите 2022

понеделник, 15 юли 2024 - 11:00

Резултатите от наблюдението се отнасят за съвкупност от 2 317 407 наети лица по трудово или служебно правоотношение. През октомври 2022 г. средната брутна часова заплата е 10.14 лева. Средната брутна часова заплата на наетите на пълно работно време е 10.44 лв., а наетите на непълно работно време печелят с 27% по-малко (7.63 лв.). Брутната часова заплата на жените е 9.49 лв. и е 88% от възнаграждението на мъжете, които печелят по 10.82 лв. на час.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през май 2024 година

сряда, 10 юли 2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство намалява с 3.3% през май 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Понижение спрямо предходния месец е отчетено при добивната промишленост - с 10.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.3%, и при преработващата промишленост - с 2.3%.

Спрямо май 2023 г. е регистрирано понижение с 6.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчисленo от календарно изгладените данни, е отчетено при добивната промишленост - с 15.6%, при преработващата промишленост - с 6.0%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през май 2024 година

сряда, 10 юли 2024 - 11:00

През май 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 1.1% спрямо предходния месец. Увеличение е отчетено при продукцията от специализирани строителни дейности - с 2.6%, при сградното строителство - с 0.6%, и при строителството на съоръжения - с 0.1%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват нарастване с 4.5% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година. Повишение е регистрирано при специализираните строителни дейности - с 10.7%, и при строителството на съоръжения - с 3.5%. При продукцията от сградно строителство не се наблюдава изменение.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през май 2024 година

сряда, 10 юли 2024 - 11:00

През май 2024 г. в страната са функционирали 2 613 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 105.6 хил. стаи и 233.5 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 4.9%, а броят на леглата в тях - с 4.4%.

Общият брой на нощувките е 1 426.9 хил., или с 14.4% повече в сравнение с година по-рано, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 15.9% и достига 611.1 хиляди.

Приходите от нощувки достигат 115.9 млн. лв., или с 32.2% повече спрямо същия месец на предходната година.

Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - април 2024 година (предварителни данни)

сряда, 10 юли 2024 - 11:00

През периода януари - април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.4% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 17 680.1 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС намалява с 2.4% и е на стойност 19 019.1 млн. лева.

През април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.5% спрямо април 2023 г. и е на стойност 4 770.5 млн. лв., а вносът се увеличава с 11.9% и е на стойност 5 111.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с април 2023 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.7%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (32.2%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (82.5%), докато най-голям спад - при сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (15.0%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - май 2024 година (предварителни данни)

сряда, 10 юли 2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява със 7.3% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 11 969.4 млн. лв., a вносът нараства с 4.0% и е на стойност 16 488.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в сектор „Химични вещества и продукти“ (10.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (24.7%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (42.8%). Най-голям спад се наблюдава при „Машини, оборудване и превозни средства“ (6.2%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 34 145.7 млн. лв. през периода януари - май 2024 г., което е с 6.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 39 735.9 млн. лв. и намалява с 1.4%.

Прессъобщение
Статистическа област