Премини към основното съдържание

Индекс на общите разходи на работодателите за труд

Динамичен ред: Labour_1.1.4.1.xls

ИНДЕКС НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ТРУД ЗА 2022 ГОДИНА
Индекс 2016 г. = 100
Сезонно неизгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20222)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 161.4      
B до E Индустрия 158.3      
G до N Услуги 161.9      
B Добивна промишленост 154.6      
C Преработваща промишленост 162.5      
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 138.2      
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 146.3      
F Строителство 160.2      
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 161.9      
H Транспорт, складиране и пощи 146.6      
I Хотелиерство и ресторантьорство 156.0      
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 172.9      
K Финансови и застрахователни дейности 146.2      
L Операции с недвижими имоти 139.6      
M Професионални дейности и научни изследвания 160.2      
N Административни и спомагателни дейности 187.2      
O Държавно управление 163.9      
P Образование 156.1      
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 175.7      
R Култура, спорт и развлечения 161.9      
S Други дейности 166.1      
Изменение спрямо същия период на предходната година
Сезонно неизгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20222)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 12.0      
B до E Индустрия 15.6      
G до N Услуги 14.0      
B Добивна промишленост 10.9      
C Преработваща промишленост 17.5      
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 10.0      
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 6.1      
F Строителство 10.8      
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 14.7      
H Транспорт, складиране и пощи 7.3      
I Хотелиерство и ресторантьорство 18.7      
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 13.8      
K Финансови и застрахователни дейности 17.5      
L Операции с недвижими имоти 4.8      
M Професионални дейности и научни изследвания 14.6      
N Административни и спомагателни дейности 17.0      
O Държавно управление 2.3      
P Образование 5.2      
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 6.9      
R Култура, спорт и развлечения 10.6      
S Други дейности 11.4      

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
ИНДЕКС НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ТРУД ЗА 2022 ГОДИНА
Индекс 2016 г. = 100
Календарно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20222)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 161.9      
B до E Индустрия 158.7      
G до N Услуги 162.3      
B Добивна промишленост 155.0      
C Преработваща промишленост 162.8      
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 138.4      
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 146.9      
F Строителство 160.0      
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 162.2      
H Транспорт, складиране и пощи 147.0      
I Хотелиерство и ресторантьорство 156.5      
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 173.5      
K Финансови и застрахователни дейности 146.4      
L Операции с недвижими имоти 140.7      
M Професионални дейности и научни изследвания 160.5      
N Административни и спомагателни дейности 188.3      
O Държавно управление 165.0      
P Образование 156.1      
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 176.9      
R Култура, спорт и развлечения 164.4      
S Други дейности 166.8      
Изменение спрямо същия период на предходната година
Календарно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20222)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 12.7      
B до E Индустрия 16.0      
G до N Услуги 14.7      
B Добивна промишленост 11.5      
C Преработваща промишленост 17.9      
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 10.3      
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 6.8      
F Строителство 10.7      
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 15.1      
H Транспорт, складиране и пощи 7.8      
I Хотелиерство и ресторантьорство 19.5      
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 14.4      
K Финансови и застрахователни дейности 18.7      
L Операции с недвижими имоти 7.8      
M Професионални дейности и научни изследвания 15.0      
N Административни и спомагателни дейности 19.6      
O Държавно управление 3.4      
P Образование 5.3      
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 7.8      
R Култура, спорт и развлечения 10.0      
S Други дейности 12.3      

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
ИНДЕКС НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ТРУД ЗА 2022 ГОДИНА
Индекс 2016 г. = 100
Сезонно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20222)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 169.7      
B до E Индустрия 166.0      
G до N Услуги 166.9      
B Добивна промишленост 161.9      
C Преработваща промишленост 169.1      
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 152.8      
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 153.7      
F Строителство 162.1      
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 165.2      
H Транспорт, складиране и пощи 152.6      
I Хотелиерство и ресторантьорство 153.6      
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 179.4      
K Финансови и застрахователни дейности 152.7      
L Операции с недвижими имоти 144.1      
M Професионални дейности и научни изследвания 168.0      
N Административни и спомагателни дейности 191.1      
O Държавно управление 179.8      
P Образование 186.7      
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 181.3      
R Култура, спорт и развлечения 175.7      
S Други дейности 171.9      
Изменение спрямо предходния период
Сезонно изгладени
(%)
Код по КИД 20081) Икономически дейности 20222)
I тр. IІ тр. IІІ тр. IV тр.
B до S Oбщо 1.1      
B до E Индустрия 3.8      
G до N Услуги 3.4      
B Добивна промишленост 2.7      
C Преработваща промишленост 4.1      
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 3.1      
E Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 2.2      
F Строителство 1.4      
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 2.4      
H Транспорт, складиране и пощи 0.9      
I Хотелиерство и ресторантьорство -0.5      
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3.2      
K Финансови и застрахователни дейности 7.9      
L Операции с недвижими имоти -3.9      
M Професионални дейности и научни изследвания 7.3      
N Административни и спомагателни дейности 5.5      
O Държавно управление -0.1      
P Образование -9.6      
Q Хуманно здравеопазване и социална работа -7.6      
R Култура, спорт и развлечения 6.4      
S Други дейности 1.2      

1) КИД 2008 - Класификация на икономическите дейности
2) Предварителни данни
22.06.2022