Премини към основното съдържание

Заетост и безработица, бр. 3/2008 г.

Публикувано на: 11.02.2009 - 00:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 3/2008 г. на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
Изданието съдържа:
 
1. Методологични бележки - основни понятия и дефиниции, използвани в изследването.
2. Таблици със сравнителни тримесечни данни за предшестващия едногодишен период, както и подробна информация за третото тримесечие на 2008 г., която основно включва:
   • Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години по пол, възраст, местоживеене, образование, семейно положение.
   • Заетост:
      - по статус в заетостта;
      - по икономически дейности;
      - по класове професии;
      - на пълно и непълно работно време - по пол и сектори;
      - наети лица по вид на договора с работодателя.
   • Безработица:
      - продължителност на безработицата;
      - начини на търсене на работа;
      - предишна заетост и причини за напускане на работа.
   • Лица извън работната сила:
      - по възраст, местоживеене и пол;
      - по причини за неактивност;
   - обезкуражени лица по пол, възраст, степени на образование.
 
Цена на електронното издание: 14.00 лева.
Годишен абонамент (4 броя): 45.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Статистическите бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област