Премини към основното съдържание

Заетост и безработица - годишни данни 2012

Публикувано на: 14.10.2013 - 15:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2012”.
Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
Изданието съдържа:
1. Методологични бележки - основни понятия и дефиниции, използвани в изследването
2. Таблици със средногодишни данни за периода 2006 - 2012 година
3. Подробна информация за 2012 г., която основно включва:
• Икономическа активност на населението по пол, възраст, местоживеене, образование, семейно положение
• Заетост:
- по статус в заетостта;
- по икономически дейности;
- по класове професии;
- на пълно и непълно работно време - по пол и сектори;
- наети лица по вид на договора с работодателя.
• Безработица:
- продължителност на безработицата;
- начини на търсене на работа;
- предишна заетост и причини за напускане на работа.
• Лица извън работната сила:
- по възраст, местоживеене и пол;
- по причини за неактивност;
- обезкуражени лица по пол, възраст, степени на образование.
• Икономическа активност на населението по статистически райони и области
4. Международни данни за 2011 година.
 
Цена на CD: 14.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в библиотеката на НСИ -
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област