Премини към основното съдържание

Заетост и безработица - годишни данни 2008

Публикувано на: 04.09.2009 - 00:00
Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт “Заетост и безработица - годишни данни 2008”.
Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
Изданието съдържа:
1. Методологични бележки - основни понятия и дефиниции, използвани в изследването.
2. Таблици със средногодишни данни за периода 2003 - 2008 година.
3. Подробна информация за 2008 г., която основно включва:
   • Икономическа активност на населението по пол, възраст, местоживеене, образование, семейно положение.
   • Заетост:
      - по статус в заетостта;
      - по икономически дейности;
      - по класове професии;
      - на пълно и непълно работно време - по пол и сектори;
      - наети лица по вид на договора с работодателя.
   • Безработица:
      - продължителност на безработицата;
      - начини на търсене на работа;
      - предишна заетост и причини за напускане на работа.
   • Лица извън работната сила:
      - по възраст, местоживеене и пол;
      - по причини за неактивност;
      - обезкуражени лица по пол, възраст, степени на образование.
   •  Икономическа активност на населението по статистически райони и области.
4. Международни данни за второто тримесечие на 2008 година.
Националният статистически институт предлага и аналогична електронна версия на изданието.
 
Цена на печатното издание: 17.00 лева.
Цена на електронното издание (CD): 14.00 лева.
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 25.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област