Премини към основното съдържание

Заетост и безработица - годишни данни 2010

Публикувано на: 21.07.2011 - 15:55
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната двуезична (на български и англииски език) електронна публикация на „Заетост и безработица - годишни данни 2010”.
 
Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
Изданието съдържа:
1. Методологични бележки - основни понятия и дефиниции, използвани в изследването.
2. Таблици със средногодишни данни за периода 2003 - 2010 година.
3. Подробна информация за 2010 г., която основно включва:
• Икономическа активност на населението по пол, възраст, местоживеене, образование, семейно положение.
• Заетост:
- по статус в заетостта;
- по икономически дейности;
- по класове професии;
- на пълно и непълно работно време - по пол и сектори;
- наети лица по вид на договора с работодателя.
• Безработица:
- продължителност на безработицата;
- начини на търсене на работа;
- предишна заетост и причини за напускане на работа.
• Лица извън работната сила:
- по възраст, местоживеене и пол;
- по причини за неактивност;
- обезкуражени лица по пол, възраст, степени на образование.
• Икономическа активност на населението по статистически райони и области.
• Международни данни за второто тримесечие на 2010 година.
 
Изданието е на разположение на потребителите в сайта на НСИ безплатно и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 14.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ
гр. София 1038, ул. „Панайот Волов” № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област