Премини към основното съдържание

Работни места и коефициент на свободните работни места – национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.3.xls

РАБОТНИ МЕСТА И КОЕФИЦИЕНТ НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО
2022*
Икономически дейности Свободни работни места - брой Коефициент на свободните работни места - % Заети работни места - брой
I II III IV I II III IV I II III IV
Общо 20 782       0.9       2 215 354      
Селско, горско и рибно стопанство 775       1.2       65 477      
Добивна промишленост 132       0.7       18 950      
Преработваща промишленост 3 101       0.7       462 010      
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 268       0.9       29 100      
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 220       0.6       36 105      
Строителство 651       0.5       124 463      
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 722       0.5       367 214      
Транспорт, складиране и съобщения 1 237       0.9       140 939      
Хотелиерство и ресторантьорство 3 936       4.5       84 194      
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 629       0.6       110 510      
Финансови и застрахователни дейности 284       0.5       52 814      
Операции с недвижими имоти 213       1.0       20 692      
Професионални дейности и научни изследвания 535       0.7       78 478      
Административни и спомагателни дейности 562       0.5       116 258      
Държавно управление 2 586       2.3       111 285      
Образование 777       0.5       165 998      
Хуманно здравеопазване и социална работа 2 726       1.7       161 694      
Култура,спорт и развлечения 262       0.8       34 164      
Други дейности 166       0.5       35 009      

* Предварителни данни
02.06.2022