Премини към основното съдържание

Наети лица в администрацията на изпълнителната власт

Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2022 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2022 година
Април Май Юни
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 97 404 97 963 98 540
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 55 661 56 219 56 475
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 826 6 934 6 935
І.2. Държавни агенции 2 626 2 625 2 532
І.3. Държавни комисии 522 519 523
І.4. Изпълнителни агенции 12 824 13 252 13 475
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 25 427 25 438 25 529
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 044 7 053 7 047
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 392 398 434
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 743 41 744 42 065
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 34 245 34 262 34 547
ІІ.2. Областни администрации 1 025 1 017 1 050
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 473 6 465 6 468

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
24.08.2022