Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилища

Динамичен ред: HFund_1.2_rooms.xls

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Жилища по броя на стаите
едно-
стайни
дву-
стайни
три-
стайни
четири-
стайни
пет-
стайни
шест и повече стаи
Общо за страната 3 390 226 1 212 1 240 425 163 124
Северна и Югоизточна България 1 794 105 666 665 218 71 69
Северозападен район 92 8 26 37 16 3 2
Видин - - - - - - -
Враца 18 1 2 11 3 - 1
Ловеч 12 1 - 4 5 1 1
Монтана 6 - 2 2 1 1 -
Плевен 56 6 22 20 7 1 -
Северен централен район 109 7 23 30 19 12 18
Велико Търново 31 3 7 12 2 4 3
Габрово 22 - - 4 11 4 3
Разград 7 1 1 1 3 1 -
Русе 39 3 14 11 2 2 7
Силистра 10 - 1 2 1 1 5
Североизточен район 989 49 424 356 107 28 25
Варна 837 46 392 281 70 24 24
Добрич 33 1 6 15 11 - -
Търговище 49 - 16 28 5 - -
Шумен 70 2 10 32 21 4 1
Югоизточен район 604 41 193 242 76 28 24
Бургас 440 40 149 173 43 23 12
Сливен 22 1 2 2 7 5 5
Стара Загора 134 - 41 66 22 - 5
Ямбол 8 - 1 1 4 - 2
Югозападна
Южна централна България
1 596 121 546 575 207 92 55
Югозападен район 1 110 99 395 391 146 54 25
Благоевград 146 4 62 55 20 3 2
Кюстендил 29 - 12 13 1 2 1
Перник 32 1 3 11 13 3 1
София 71 - 9 20 26 9 7
София (столица) 832 94 309 292 86 37 14
Южен централен район 486 22 151 184 61 38 30
Кърджали 107 - 30 70 - 5 2
Пазарджик 154 12 55 51 25 7 4
Пловдив 194 10 61 54 25 24 20
Смолян 10 - 1 1 7 1 -
Хасково 21 - 4 8 4 1 4

*Предварителни данни
05.11.2021