Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилища

Динамичен ред: HFund_1.2_rooms.xls

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Жилища по броя на стаите
едно-стайни дву-
стайни
три-
стайни
четири-
стайни
пет-
стайни
шест и повече стаи
Общо за страната 5 812 351 2 203 1 955 824 259 220
Северна и Югоизточна България 2 759 228 1 173 883 274 101 100
Северозападен район 79 17 15 18 14 7 8
Видин - - - - - - -
Враца 33 13 7 8 1 2 2
Ловеч 13 1 1 2 2 2 5
Монтана 14 - 2 5 5 2 -
Плевен 19 3 5 3 6 1 1
Северен централен район 130 8 32 36 26 19 9
Велико Търново 28 1 10 4 7 6 -
Габрово 36 - 3 14 11 3 5
Разград 21 - 10 9 1 1 -
Русе 38 7 9 8 5 7 2
Силистра 7 - - 1 2 2 2
Североизточен район 1 655 155 830 502 111 32 25
Варна 1 492 154 758 448 86 27 19
Добрич 105 1 48 33 16 3 4
Търговище 33 - 21 8 4 - -
Шумен 25 - 3 13 5 2 2
Югоизточен район 895 48 296 327 123 43 58
Бургас 553 47 191 186 54 34 41
Сливен 50 - 11 14 14 2 9
Стара Загора 269 1 84 117 52 7 8
Ямбол 23 - 10 10 3 - -
Югозападна
Южна централна България
3 053 123 1 030 1 072 550 158 120
Югозападен район 2 002 86 659 727 372 91 67
Благоевград 260 9 90 128 27 4 2
Кюстендил 23 - 7 7 6 1 2
Перник 82 6 15 19 12 13 17
София 144 3 10 20 58 35 18
София (столица) 1 493 68 537 553 269 38 28
Южен централен район 1 051 37 371 345 178 67 53
Кърджали 108 - 4 68 30 6 -
Пазарджик 226 11 103 52 46 8 6
Пловдив 581 24 227 162 83 47 38
Смолян 11 - - 7 2 1 1
Хасково 125 2 37 56 17 5 8

*Предварителни данни
07.11.2022