Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилища

Динамичен ред: HFund_1.2_rooms.xls

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ*
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Жилища по броя на стаите
едно-
стайни
дву-
стайни
три-
стайни
четири-
стайни
пет-
стайни
шест и повече стаи
Общо за страната 4 299 193 1 473 1 548 596 291 198
Северна и Югоизточна България 2 035 103 788 699 263 97 85
Северозападен район 103 1 8 42 33 12 7
Видин 1 - - - 1 - -
Враца 27 - 1 15 2 5 4
Ловеч 15 1 - 3 6 3 2
Монтана 7 - 1 3 3 - -
Плевен 53 - 6 21 21 4 1
Северен централен район 326 12 118 134 37 15 10
Велико Търново 160 8 70 56 18 5 3
Габрово 29 - 7 13 6 2 1
Разград 23 1 1 18 2 - 1
Русе 111 3 40 46 10 8 4
Силистра 3 - - 1 1 - 1
Североизточен район 796 23 301 301 97 33 41
Варна 596 22 255 213 54 19 33
Добрич 50 - 1 15 25 6 3
Търговище 5 - 1 - 3 1 -
Шумен 145 1 44 73 15 7 5
Югоизточен район 810 67 361 222 96 37 27
Бургас 588 65 297 136 58 22 10
Сливен 57 - 14 16 14 6 7
Стара Загора 138 - 38 62 21 8 9
Ямбол 27 2 12 8 3 1 1
Югозападна
Южна централна България
2 264 90 685 849 333 194 113
Югозападен район 1 640 54 535 641 216 136 58
Благоевград 156 5 39 81 16 13 2
Кюстендил 15 1 4 1 2 - 7
Перник 72 - 19 26 9 11 7
София 147 4 23 42 38 25 15
София (столица) 1 250 44 450 491 151 87 27
Южен централен район 624 36 150 208 117 58 55
Кърджали 126 13 25 54 28 5 1
Пазарджик 120 18 22 42 22 6 10
Пловдив 316 4 96 99 46 33 38
Смолян 20 - 1 4 12 3 -
Хасково 42 1 6 9 9 11 6

*Предварителни данни
09.05.2022