Премини към основното съдържание

Издадени списания и бюлетини по предназначение и периодичност

Динамичен ред: Culture_1.18.xls

ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) И ПЕРИОДИЧНОСТ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Предназначение Общо Периодичност
2 - 4 пъти месечно месечно
заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднокра- тен тираж хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднокра- тен тираж хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднокра- тен тираж хил.
Общо 475 7 860 1 566 8 2 798 87 94 2 901 388
За широката публика 156 7 046 1 353 8 2 798 87 48 2 349 274
Илюстровани информационни издания 2 40 9 1 38 6 - - -
Политически, философски, религиозни и културни издания 52 735 80 2 299 9 16 318 38
Издания за жени, за мъже, семейни издания 22 3 743 274 4 2 447 66 11 1 162 139
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт 4 25 10 - - - - - -
Популярни исторически и географски издания 1 100 10 - - - 1 100 10
Научно-популярни и технически издания 12 215 26 - - - 4 205 19
Издания за младежи и деца 25 1 733 851 1 15 5 4 236 26
Други издания за широка публика 38 454 93 - - - 12 328 42
Специализирани издания 319 814 214 - - - 46 553 114
Професионални издания 264 608 175 - - - 36 371 90
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 20 15 6 - - - 4 6 1
Издания на фирми, търговски дружества и др. 2 114 11 - - - 1 110 10
Официални издания 1 1 0 - - - - - -
Други издания за ограничена публика 32 77 21 - - - 5 66 13
ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) И ПЕРИОДИЧНОСТ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
(Продължение и край)
Предназначение Периодичност
5 - 7 пъти годишно 1 - 4 пъти годишно Нередовно
заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднокра- тен тираж хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднокра- тен тираж хил. заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднокра- тен тираж хил.
Общо 80 765 241 279 1 327 836 14 69 15
За широката публика 23 626 204 68 1 205 773 9 68 15
Илюстровани информационни издания - - - 1 3 3 - - -
Политически, философски, религиозни и културни издания 5 90 15 26 27 16 3 2 2
Издания за жени, за мъже, семейни издания 1 108 54 6 26 15 - - -
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт - - - 4 25 10 - - -
Популярни исторически и географски издания - - - - - - - - -
Научно-популярни и технически издания 2 5 2 6 5 4 - - -
Издания за младежи и деца 9 343 106 9 1 081 707 2 60 7
Други издания за широка публика 6 81 26 16 38 19 4 7 6
Специализирани издания 57 139 37 211 122 62 5 1 0
Професионални издания 52 129 33 171 107 51 5 1 0
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 3 5 2 13 4 3 - - -
Издания на фирми, търговски дружества и др. 1 4 1 - - - - - -
Официални издания - - - 1 1 0 - - -
Други издания за ограничена публика 1 1 1 26 10 7 - - -
27.06.2024