Премини към основното съдържание

Издадени списания и бюлетини по предназначение и периодичност

Динамичен ред: Culture_1.18.xls

ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) И ПЕРИОДИЧНОСТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Предназначение Общо Периодичност
2 - 4 пъти месечно месечно
заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно
кратен тираж - хил.
заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно
кратен тираж - хил.
заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно
кратен тираж - хил.
Общо 494 7 086 587 10 2 855 72 112 3 159 263
За широката публика 151 6 067 443 9 2 853 72 50 2 498 208
Илюстровани информационни издания 2 103 7 1 98 2 - - -
Политически, философски, религиозни и културни издания 57 380 53 - - - 17 328 27
Издания за жени, за мъже, семейни издания 21 3 958 211 4 2 577 63 11 1 168 97
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт 7 134 22 - - - - - -
Популярни исторически и географски издания 2 130 11 - - - 2 130 11
Научно-популярни и технически издания 12 193 17 - - - 3 181 15
Издания за младежи и деца 17 437 41 1 88 4 7 285 24
Други издания за широка публика 33 732 81 3 91 3 10 407 34
Специализирани издания 343 1 020 144 1 2 0 62 661 55
Професионални издания 283 834 124 - - - 48 501 42
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 24 23 3 1 2 0 7 14 1
Издания на фирми, търговски дружества и др. 2 123 11 - - - 1 120 10
Официални издания 1 0 0 - - - - - -
Други издания за ограничена публика 33 39 6 - - - 6 25 2
ИЗДАДЕНИ СПИСАНИЯ И БЮЛЕТИНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) И ПЕРИОДИЧНОСТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Продължение и край)
Предназначение Периодичност
5 - 7 пъти годишно 1 - 4 пъти годишно Нередовно
заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно
кратен тираж - хил.
заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно
кратен тираж - хил.
заглавия - бр. годишен тираж - хил. едно
кратен тираж - хил.
Общо 79 582 97 263 449 155 30 41 0
За широката публика 18 401 67 60 280 96 14 35 0
Илюстровани информационни издания - - - 1 6 6 - - -
Политически, философски, религиозни и културни издания 5 16 3 32 34 23 3 1 0
Издания за жени, за мъже, семейни издания - - - 4 197 50 2 16 0
Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт 2 124 21 4 2 2 1 8 0
Популярни исторически и географски издания - - - - - - - - -
Научно-популярни и технически издания 1 1 0 3 2 2 5 9 0
Издания за младежи и деца 4 50 8 3 13 6 2 0 0
Други издания за широка публика 6 209 35 13 26 9 1 0 0
Специализирани издания 61 181 30 203 169 59 16 6 0
Професионални издания 57 172 29 167 156 54 11 6 0
Издания на съюзи, асоциации, фондации и др. 2 3 1 12 4 1 2 0 0
Издания на фирми, търговски дружества и др. 1 3 1 - - - - - -
Официални издания - - - 1 0 0 - - -
Други издания за ограничена публика 1 4 1 23 10 3 3 0 0
27.06.2022