Премини към основното съдържание

Книгоиздаване и печат 2010

Публикувано на: 03.10.2011 - 16:22
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че е на разположение публикацията на НСИ “Книгоиздаване и печат 2010” (на български и английски език).
 
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели. Данните обхващат периода от първите девет месеца на 2010 г., като данните за последните три месеца на 2010 г. ще бъдат включени в данните за 2011 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) се поместват данни за периода 1960 - 2010 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.
 
Данните са систематизирани в три раздела:
 
А. Книгоиздаване
    I. Книги и брошури
   II. Нотни издания
  III. Електронни издания
Б. Продължаващи издания
    I. Вестници, списания и бюлетини
   II. Периодични сборници
  III. Други продължаващи издания (включват: доклади, отчети, справочници)
В. Графики
   I. Издадени книги и брошури през периода януари - септември 2010 г. по области
  II. Издадени вестници през 2010 г. по области.
 
Източник на данните е Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”.
 
Първият раздел съдържа информация за издадените книги и непериодични издания - брошури, нотни и електронни издания. Данните са публикувани по десетична класификация (национална версия) - брой и тираж и техните първи издания, предназначение, оригинална и преводна литература, вид на издателствата - държавни и частни, език на издаване и области. От 2010 г. отпада разпределението на книгите и брошурите по литературна групи, не са включени издания по обем (издателски, печатни и тиражно-издателски коли) и цена.
Нотните издания са публикувани по музикални видове - заглавия и тираж. От 2001 г. се публикува информация за броя на електронните издания по десетична класификация, литературни групи, предназначение и издателства.
 
Във втория раздел са представени продължаващите издания - вестници, списания, бюлетини, периодични сборници и други продължаващи издания (включват: доклади, отчети, справочници) по десетична класификация, години на основаване, периодичност, области, заглавия и тираж.
 
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област