Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по десетична класификация и език на издаване

Динамичен ред: Culture_1.07.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕЗИК НА ИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Език на издаване
заглавия - бр. тираж - хил. български английски
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 10 769 5 740 10 149 5 548 411 111
Общ отдел 787 607 750 596 32 10
Философия, психология 447 282 428 278 15 3
Религия 302 91 294 89 6 2
Обществени науки 1 918 1 700 1 810 1 684 86 13
Социология, статистика 143 29 134 28 9 1
Политика, икономически науки, икономика 547 109 490 102 49 6
Право, публична администрация 323 75 313 74 6 1
Военно дело, военни науки 123 21 116 21 7 1
Социални проблеми, социална помощ 59 8 57 8 2 0
Възпитание, образование 675 1 444 652 1 439 13 4
Търговия, комуникации, транспорт 1 0 1 0 - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 47 14 47 14 - -
Езикознание 285 184 200 128 46 31
Филология, лингвистика 285 184 200 128 46 31
Естествени науки и математика 381 304 341 291 33 10
Математика 101 98 90 96 8 2
Естествени науки 280 206 251 196 25 8
Техника. Медицина. Приложни науки 1 421 301 1 339 288 71 11
Медицина, здравеопазване 667 145 634 140 29 5
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 353 46 323 43 27 3
Селско стопанство, ветеринарна медицина 185 48 176 47 9 1
Домакинство и комунални услуги 37 33 34 31 2 2
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 179 28 172 27 4 0
Изкуство и развлечения 543 196 515 189 15 3
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 38 7 34 7 1 0
Пластични и графични изкуства, фотография 191 71 177 67 8 1
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 188 87 184 86 3 1
Игри и спорт 126 31 120 30 3 1
Литература 3 978 1 787 3 792 1 728 91 21
История на литературата и литературна критика 180 118 167 117 3 0
Художествена литература 3 798 1 669 3 625 1 611 88 21
География. История 707 288 680 276 16 7
География и пътешествия 44 72 39 70 4 2
История, биографии, генеалогия, хералдика 663 215 641 207 12 5
ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕЗИК НА ИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Продължение)


Десетична класификация Език на издаване
  руски немски френски
  заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
 
Общо 92 38 27 13 30 19
Общ отдел 3 1 - - - -
Философия, психология - - 1 1 3 1
Религия 1 0 - - - -
Обществени науки 9 1 1 0 1 0
Социология, статистика - - - - - -
Политика, икономически науки, икономика 4 1 - - 1 0
Право, публична администрация 4 0 - - - -
Военно дело, военни науки - - - - - -
Социални проблеми, социална помощ - - - - - -
Възпитание, образование 1 0 1 0 - -
Търговия, комуникации, транспорт - - - - - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) - - - - - -
Езикознание 20 15 7 2 6 6
Филология, лингвистика 20 15 7 2 6 6
Естествени науки и математика 2 0 3 2 1 1
Математика 2 0 1 0 - -
Естествени науки - - 2 2 1 1
Техника. Медицина. Приложни науки 7 0 2 0 1 1
Медицина, здравеопазване 2 0 2 0 - -
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 3 0 - - - -
Селско стопанство, ветеринарна медицина - - - - - -
Домакинство и комунални услуги - - - - - -
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 2 0 - - 1 1
Изкуство и развлечения 3 0 - - 4 3
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура - - - - - -
Пластични и графични изкуства, фотография - - - - 4 3
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 1 0 - - - -
Игри и спорт 2 0 - - - -
Литература 45 18 11 6 11 7
История на литературата и литературна критика 4 0 3 0 - -
Художествена литература 41 18 8 5 11 7
География. История 2 2 2 2 3 0
География и пътешествия - - 1 1 - -
История, биографии, генеалогия, хералдика 2 2 1 1 3 0
ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕЗИК НА ИЗДАВАНЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Продължение и край)


Десетична класификация Език на издаване
  испански италиански други
  заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
 
Общо 7 2 12 2 41 9
Общ отдел - - - - 2 0
Философия, психология - - - - - -
Религия - - 1 0 - -
Обществени науки - - 1 0 10 1
Социология, статистика - - - - - -
Политика, икономически науки, икономика - - 1 0 2 0
Право, публична администрация - - - - - -
Военно дело, военни науки - - - - - -
Социални проблеми, социална помощ - - - - - -
Възпитание, образование - - - - 8 1
Търговия, комуникации, транспорт - - - - - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) - - - - - -
Езикознание 3 1 1 1 2 1
Филология, лингвистика 3 1 1 1 2 1
Естествени науки и математика - - - - 1 1
Математика - - - - - -
Естествени науки - - - - 1 1
Техника. Медицина. Приложни науки - - - - 1 0
Медицина, здравеопазване - - - - - -
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство - - - - - -
Селско стопанство, ветеринарна медицина - - - - - -
Домакинство и комунални услуги - - - - 1 0
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите - - - - - -
Изкуство и развлечения 1 0 5 1 - -
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура - - 3 0 - -
Пластични и графични изкуства, фотография - - 2 0 - -
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино - - - - - -
Игри и спорт 1 0 - - - -
Литература 3 0 3 0 22 6
История на литературата и литературна критика 1 0 - - 2 0
Художествена литература 2 0 3 0 20 6
География. История - - 1 0 3 0
География и пътешествия - - - - - -
История, биографии, генеалогия, хералдика - - 1 0 3 0
25.06.2021