Премини към основното съдържание

БВП - Разходи за крайно потребление - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.2.3_ESA_2010.xls

БВП - РАЗХОДИ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
Компоненти на БВП по елементи на разходите за крайно използване Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.** Индекс на физически обем***, съответно тримесечие на предходна година = 100
Трето тримесечие на 2021 г.*
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Брутен вътрешен продукт 36 133 34 313 27 721 103.9
Крайно потребление 27 156 25 706 22 398 107.7
Индивидуално потребление 24 109 22 863 20 271 108.0
Потребление на домакинствата 20 746 19 831 17 878 108.4
На НТО, обслужващи домакинствата 171 167 240 101.7
Индивидуално потребление на правителството 3 192 2 864 2 204 107.0
Колективно 3 047 2 843 2 162 105.6
Бруто капиталообразуване 7 157 6 744 5 746 102.5
Бруто образуване на основен капитал 5 365 5 000 4 343 85.6
Изменение на запасите 1 792 1 744 . .
Износ на стоки и услуги 22 830 20 036 18 441 107.9
Стоки 17 034 14 528 13 470 102.9
Услуги 5 797 5 508 4 970 123.5
Внос на стоки и услуги 21 010 18 174 18 844 112.5
Стоки 18 473 15 649 16 161 110.0
Услуги 2 537 2 525 2 705 131.6
Статистическа разлика . . . .

* Предварителни данни
** Данните са изчислени по метода "Annual overlap". Преизчислените агрегати не са адитивни
*** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2015 г.; повече информация за приложеният метод вж.: Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените (Методологични бележки)
07.12.2021