Премини към основното съдържание

БВП - Разходи за крайно потребление - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.2.3_ESA_2010.xls

БВП - РАЗХОДИ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
Компоненти на БВП по елементи на разходите за крайно използване Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.** Индекс на физически обем***, съответно тримесечие на предходна година = 100
Първо тримесечие на 2022 г.*
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Брутен вътрешен продукт 32 807 28 715 21 839 105.0
Крайно потребление 26 558 24 370 20 227 105.0
Индивидуално потребление 23 706 21 567 18 297 106.4
Потребление на домакинствата 20 267 18 169 15 818 106.4
На НТО, обслужващи домакинствата 147 146 185 99.7
Индивидуално потребление на правителството 3 292 3 252 2 274 106.7
Колективно 2 851 2 803 1 966 95.2
Бруто капиталообразуване 6 545 5 747 4 550 136.3
Бруто образуване на основен капитал 4 014 3 659 2 957 95.6
Изменение на запасите 2 532 2 088 .  
Износ на стоки и услуги 24 667 20 507 16 450 107.4
Стоки 20 406 16 979 13 411 105.8
Услуги 4 261 3 528 3 019 112.8
Внос на стоки и услуги 24 962 21 909 20 012 114.1
Стоки 22 599 19 625 17 620 112.7
Услуги 2 363 2 284 2 388 126.2
Статистическа разлика . . . .

* Предварителни данни
** Данните са изчислени по метода "Annual overlap". Преизчислените агрегати не са адитивни
*** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2015 г.; повече информация за приложеният метод вж.: Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените (Методологични бележки)
08.06.2022