Премини към основното съдържание

Основни макроикономически показатели 2011

Публикувано на: 17.09.2013 - 16:00
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2011” (на български и английски език).
Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС '93) и Европейската система от сметки (ЕСС '95).
Публикацията съдържа динамични редове с данни за: брутния вътрешен продукт на Република България за периода 1995 - 2011 г.; основните показатели, характеризиращи развитието на икономиката след 2006 г.; основните агрегати на човек от населението за периода 2006 - 2011 година.
Данните за брутния вътрешен продукт съгласно производствения метод, метода на доходите и тези по метода на разходите за крайно използване се отнасят за периода 2007 - 2011 година. За основните компоненти на БВП по производствения метод и по метода на разходите за крайно използване са публикувани и индекси на физическия обем спрямо предходната година, дефлатори спрямо предходната година, съотношения и относителни дялове. Сметки „Производство” и „Формиране на дохода” са представени по икономически дейности в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008). Изданието предоставя информация за заетите лица и отработените човекочасове по икономически сектори и дейности за периода 2007 - 2011 година. Представени са ревизирани секторни сметки за периода 2007 - 2011 г., основни нефинансови индикатори за сектор „Държавно управление” за 2007 - 2011 г., разходи на сектор „Държавно управление” по функции за 2010 и 2011 г. и видове данъци и социални осигуровки по подсектори на „Държавно управление” за 2007 - 2011 година.
В публикацията са включени годишни финансови национални сметки за периода 2007 - 2011 година.
Предложена е информация за регионалния БВП и регионалната брутна добавена стойност за периода 2007 - 2010 година.
 
Цена на печатното издание: 18.00 лева.
Цена на електронното издание: 14 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ