Премини към основното съдържание

Основни макроикономически показатели 2015

Публикувано на: 27.04.2017 - 14:35
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2015” (на български и английски език).

Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

Публикацията съдържа динамични редове с данни за: брутния вътрешен продукт на Република България за периода 2000 - 2015 г.; основните агрегати на човек от населението за периода 2011 - 2015 година.

Данните за брутния вътрешен продукт съгласно производствения метод, метода на доходите и тези по метода на разходите за крайно използване се отнасят за периода 2000 - 2015 година. За основните компоненти на БВП по производствения метод и по метода на разходите за крайно използване са публикувани и индекси на физическия обем спрямо предходната година, дефлатори спрямо предходната година, съотношения и относителни дялове. Сметки „Производство” и „Формиране на дохода” са представени по икономически дейности в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008). Изданието предоставя информация за заетите лица и отработените човекочасове по икономически сектори и дейности за периода 2011 - 2015 година. Представени са ревизирани секторни сметки за 2014 г., основни нефинансови индикатори за сектор „Държавно управление” за 2011 - 2015 г., разходи на сектор „Държавно управление” по функции за 2014 г. и видове данъци и социални осигуровки по подсектори на „Държавно управление” за 2011 - 2015 година.

В публикацията са включени годишни финансови национални сметки за периода 2011 - 2015 година.

Предложена е информация за регионалния БВП и регионалната брутна добавена стойност за периода 2011 - 2015 година.

Цена на печатното издание: 18.00 лева.
Цена на електронното издание: 14.00 лева.
Цена на комплект: 25.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”,
НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ