Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 07.12.2022 - 11:00

През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.3%, а брутната добавена стойност (БДС) с 3.1% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на брутната добавена стойност се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост - със 17.7% на годишна база, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 1.4%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - също с 1.4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 0.9%, Финансови и застрахователни дейности - с 0.8% и Операции с недвижими имоти - с 0.6%. Спад на годишна база е регистриран в Строителството - с 13.4%, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0.7%, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0.1%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст през третото тримесечие на 2022 г. има крайното потребление с увеличение от 4.1% на годишна база. Износът на стоки и услуги се увеличава с 11.1%, а вносът на стоки и услуги - с 9.3 % в сравнение с третото тримесечие на 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област