Премини към основното съдържание

БВП - Метод на доходите - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.2.2_ESA_2010.xls

БВП - МЕТОД НА ДОХОДИТЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
СМЕТКА ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА - ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА, ТЕКУЩИ ЦЕНИ
(Млн.левове)
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-клатура А 10 Брутна добавена стойност по базисни цени Компенсация на наетите лица Други данъци върху производ-ството Други субсидии върху производ-ството Брутен опериращ излишък/ брутен смесен доход Потребление на основен капитал Нетен опериращ излишък/ смесен доход
Първо тримесечие на 2022* г.
Селско, горско и рибно стопанство A 584.522 388.147 7.114 255.921 445.182 x x
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 9 447.768 3 828.321 289.677 871.056 6 200.826 x x
Строителство F 901.588 747.189 12.719 0.022 141.702 x x
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 4 360.689 3 328.872 101.678 0.000 930.139 x x
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 2 105.475 1 609.846 29.378 0.000 466.251 x x
Финансови и застрахователни дейности K 1 720.763 580.354 82.528 0.000 1 057.881 x x
Операции с недвижими имоти L 2 819.272 159.000 51.566 0.000 2 608.706 x x
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 1 486.594 1 371.344 13.165 0.640 102.725 x x
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 4 745.886 3 747.788 27.655 44.906 1 015.349 x x
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 311.122 347.406 5.251 2.772 -38.763 x x
Общо за икономиката А+...+U 28 483.679 16 108.267 620.731 1 175.317 12 929.998 x x

* Предварителни данни
08.06.2022