Премини към основното съдържание

БВП - Метод на доходите - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.2.2_ESA_2010.xls

БВП - МЕТОД НА ДОХОДИТЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
СМЕТКА ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА - ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА, ТЕКУЩИ ЦЕНИ
(Млн.левове)
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-клатура А 10 Брутна добавена стойност по базисни цени Компенсация на наетите лица Други данъци върху производ-ството Други субсидии върху производ-ството Брутен опериращ излишък/ брутен смесен доход Потребление на основен капитал Нетен опериращ излишък/ смесен доход
Трето тримесечие на 2021* г.
Селско, горско и рибно стопанство A 2 354.643 467.764 4.830 1 042.496 2 924.545 x x
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 6 635.626 3 208.267 64.504 791.049 4 153.904 x x
Строителство F 1 612.862 716.930 12.483 0.037 883.486 x x
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 6 713.653 3 249.539 50.775 18.778 3 432.117 x x
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 2 424.239 1 496.555 36.276 0.000 891.408 x x
Финансови и застрахователни дейности K 1 612.786 543.780 259.949 0.000 809.057 x x
Операции с недвижими имоти L 2 624.786 171.937 50.601 0.000 2 402.248 x x
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 1 986.666 1 351.776 5.801 16.976 646.065 x x
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 4 614.272 3 808.017 19.108 145.943 933.090 x x
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 621.179 361.811 3.585 3.972 259.755 x x
Общо за икономиката А+...+U 31 200.712 15 376.376 507.912 2 019.251 17 335.675 x x

* Предварителни данни
07.12.2021