Премини към основното съдържание

БВП - Производствен метод - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.2.1_ESA_2010.xls

БВП - ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД - НАЦИОНАЛНО НИВО
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-клатура А10 Брутна добавена стойност
Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.** Индекс на физически обем*** (съответно тримесечие на предходна година = 100, %)
Първо тримесечие на 2022 г.*
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Селско, горско и рибно стопанство A 585 540 484 104.7
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 9 448 6 326 4 711 113.0
Строителство F 902 864 526 86.0
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 4 361 3 985 2 873 103.5
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 2 105 1 913 1 448 108.9
Финансови и застрахователни дейности K 1 721 1 710 1 739 101.2
Операции с недвижими имоти L 2 819 2 675 2 433 102.5
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 1 487 1 416 1 113 100.5
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 4 746 4 737 2 992 100.3
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 311 298 232 101.0
Общо за икономиката А+...+U 28 484 24 463 18 469 104.2
Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите)   4 324 4 252 3 392 110.5
Брутен вътрешен продукт   32 807 28 715 21 839 105.0

* Предварителни данни.
** Преизчислените агрегати не са адитивни.
*** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2015 г.; За повече информация, вижте цената и обема мерки (Методологични бележки).
08.06.2022