Премини към основното съдържание

БВП - Производствен метод - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.2.1_ESA_2010.xls

БВП - ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД - НАЦИОНАЛНО НИВО
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-клатура А10 Брутна добавена стойност
Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.** Индекс на физически обем*** (съответно тримесечие на предходна година = 100, %)
Трето тримесечие на 2021 г.*
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Селско, горско и рибно стопанство A 2 355 2 176 2 165 106.9
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 6 636 6 246 5 117 107.3
Строителство F 1 613 1 563 1 027 93.4
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 6 714 6 335 5 017 99.0
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 2 424 2 389 1 830 102.1
Финансови и застрахователни дейности K 1 613 1 553 1 622 105.4
Операции с недвижими имоти L 2 625 2 589 2 376 101.2
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 1 987 1 956 1 564 100.2
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 4 614 4 123 2 866 106.2
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 621 606 480 115.3
Общо за икономиката А+...+U 31 201 29 537 23 884 103.1
Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите)   4 932 4 776 3 838 109.3
Брутен вътрешен продукт   36 133 34 313 27 721 103.9

* Предварителни данни.
** Преизчислените агрегати не са адитивни.
*** Индексът за обеми са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2015 г.; За повече информация, вижте цената и обема мерки (Методологични бележки).
07.12.2021