Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 07.09.2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.0%, а брутната добавена стойност (БДС) с 4.5% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на брутната добавена стойност се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост – с 11.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – с 5.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – с 5.2%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 4.7%, Финансови и застрахователни дейности – с 3.9%, докато в Строителството е регистриран спад от 16.4% на годишна база.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст през второто тримесечие на 2022 г. има крайното потребление с увеличение от 5.2% на годишна база. Износът на стоки и услуги се увеличава с 10.4%, а вносът на стоки и услуги - с 16.7% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г.

Прессъобщение
Статистическа област