Премини към основното съдържание

Област София (столица)

 
област: СОФИЯ (СТОЛИЦА) (SOF)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 1 323 637 1 325 429 1 328 120 1 328 790 1 308 412
Население към 31.12. - мъже (брой) 633 596 635 040 636 963 637 465 627 198
Население към 31.12. - жени (брой) 690 041 690 389 691 157 691 325 681 214
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -1.5 -1.3 -1.9 -2.0 -3.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 2.5 2.6 2.7 2.5 2.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.7 11.6 11.7 11.8 13.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.0 11.9 12.0 12.1 14.4
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.5 11.3 11.4 11.5 12.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 723 290 739 542 751 111 768 471 747 440
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 15 658 17 199 19 026 21 040 22 950
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 75.4 76.7 77.2 77.7 76.6
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 72.5 74.6 75.6 76.4 74.4
Коефициент на безработица (%) 3.8 2.8 2.0 1.6 2.8
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 15 246 14 305 12 101 11 904 20 216
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 51.4 50.8 51.4 52.8 56.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 45.6 46.2 44.4 42.3 39.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 3.0 3.0 4.2 4.9 3.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 68 67 67 65 66
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 9 872 9 997 10 274 10 661 10 868
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 50.3 51.0 50.9 51.2 55.5
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 274 270 267 273 273
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 127 780 130 124 132 151 133 907 135 983
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 81.6 80.7 80.6 80.3 79.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 12 211 561.8 12 310 741.0 12 432 130.6 12 693 347.9 13 982 664.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 7 365 956 6 800 190 7 395 448 9 423 505 12 055 512
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 110 133 836 120 852 064 131 639 633 144 294 368 141 043 737
Произведена продукция (хил. лв.) 55 541 798 61 021 153 66 958 201 74 721 223 75 625 812
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 22 517 348 25 244 483 27 940 250 31 741 928 32 959 883
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.5 92.3 92.5 92.5 92.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 6.3 6.1 6.1 5.8
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) - - - - -
Дължина на второкласните пътища (км) - - - - -
Дължина на третокласните пътища (км) - - - - -
Дължина на железопътните линии (км) 172 172 172 172 171
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 503 181 520 427 586 139 719 632 758 818
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 18 770 17 587 19 021 19 357 19 633
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 69.4 75.6 81.9 83.0 90.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 71.4 75.0 76.8 79.8 83.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 101 922 101 818 101 656 101 731 102 007
Жилища (брой) 609 858 609 899 610 087 611 391 615 197
Туризъм Места за настаняване (брой) 125 125 126 129 131
Реализирани нощувки (брой) 1 783 994 1 992 808 1 952 814 1 998 155 756 011

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022