Премини към основното съдържание

Област София (столица)

 
област: СОФИЯ (СТОЛИЦА) (SOF)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 1 328 120 1 328 790 1 308 412 1 307 439 1 280 334
Население към 31.12. - мъже (брой) 636 963 637 465 627 198 628 006 611 000
Население към 31.12. - жени (брой) 691 157 691 325 681 214 679 433 669 334
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -1.9 -2.0 -3.5 -6.8 -3.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 2.7 2.5 2.4 3.2 2.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.7 11.8 13.4 16.8 13.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.0 12.1 14.4 17.7 13.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.4 11.5 12.5 15.8 13.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 751 111 768 471 747 440 761 304 768 766
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 19 026 21 040 22 950 25 724 29 698
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 77.2 77.7 76.6 76.9 80.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 75.6 76.4 74.4 74.8 78.0
Коефициент на безработица (%) 2.0 1.6 2.8 2.7 2.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 12 101 11 904 20 216 10 207 10 340
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 51.4 52.8 56.8 57.7 57.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 44.4 42.3 39.3 38.1 38.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 4.2 4.9 3.9 4.2 4.0
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 67 65 66 67 67
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 10 274 10 661 10 868 10 774 10 712
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 50.9 51.2 55.5 54.5 55.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 267 273 275 277 281
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 132 151 133 907 135 983 139 472 142 354
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 80.6 80.3 79.3 81.6 87.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 12 432 130.6 12 693 347.9 13 982 664.2 14 693 932.2 14 970 753.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 7 395 448 9 423 505 12 055 512 10 145 985 11 236 317
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 131 639 633 144 294 368 141 043 737 170 911 012 239 390 625
Произведена продукция (хил. лв.) 66 958 201 74 721 223 75 625 812 80 916 476 100 859 776
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 27 940 250 31 741 928 32 959 883 32 666 589 40 506 885
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.5 92.5 92.8 92.7 92.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 6.1 5.8 5.9 5.8
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - -  -
Дължина на първокласните пътища (км) - - - -  -
Дължина на второкласните пътища (км) - - - -  -
Дължина на третокласните пътища (км) - - - -  -
Дължина на железопътните линии (км) 172 172 171 171 168
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 586 139 719 632 758 818 807 741 938 024
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 19 021 19 357 19 633 19 573 20 663
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 81.9 83.0 90.8 90.3 94.7
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 76.8 79.8 83.9 84.4 90.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 101 656 101 731 102 007 102 456 118 546
Жилища (брой) 610 087 611 391 615 197 620 528 762 008
Туризъм Места за настаняване (брой) 126 129 131 120 155
Реализирани нощувки (брой) 1 952 814 1 998 155 756 011 1 171 327 2 061 901

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023