Премини към основното съдържание

Област Кюстендил

 
област: КЮСТЕНДИЛ (KNL)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 121 099 119 041 116 915 116 619 113 440
Население към 31.12. - мъже (брой) 58 819 57 944 56 922 56 699 55 037
Население към 31.12. - жени (брой) 62 280 61 097 59 993 59 920 58 403
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -13.5 -13.4 -13.2 -17.2 -22.0
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.1 4.8 5.7 3.8 1.3
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.7 20.3 20.6 24.0 28.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.4 21.7 23.2 26.2 30.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.1 19.0 18.2 21.9 26.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 29 410 29 019 28 183 26 227 26 402
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 642 9 476 10 576 11 519 12 719
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.2 70.0 69.4 69.2 74.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 67.1 67.5 67.6 66.0 72.5
Коефициент на безработица (%) (4.3) (3.6) (2.6) (4.5) (2.7)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 096 4 611 4 160 4 913 3 575
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 25.2 22.3 21.5 24.0 23.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 63.3 68.1 72.9 68.9 69.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 11.4 9.6 5.6 7.1 6.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 011 961 1 004 1 004 1 004
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 36.8 35.4 35.0 35.2 36.6
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 41 41 41 36 37
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 11 328 10 990 10 813 10 555 10 798
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 81.1 81.3 80.3 81.3 81.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 42 782.0 42 946.4 43 398.1 40 859.1 40 428.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 131 625 133 046 124 925 94 100 137 375
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 698 342 1 856 495 1 971 997 1 896 358 2 289 302
Произведена продукция (хил. лв.) 1 302 866 1 410 606 1 498 260 1 454 577 1 595 248
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 421 786 475 714 495 133 504 880 460 125
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.4 93.6 94.0 94.3 94.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.4 5.4 5.0 4.8 4.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 44 44 44 44 44
Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 85
Дължина на второкласните пътища (км) 54 54 54 54 54
Дължина на третокласните пътища (км) 446 446 446 438 438
Дължина на железопътните линии (км) 121 121 121 121 121
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. 3 086 3 041 3 070 2 903
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 159 196 195 170 195
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 65.6 59.8 62.5 78.6 77.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 51.8 47.5 46.7 74.9 59.3
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 58 225 58 256 58 284 58 300 58 317
Жилища (брой) 86 806 86 879 86 926 86 954 86 995
Туризъм Места за настаняване (брой) 78 87 92 88 94
Реализирани нощувки (брой) 165 123 181 480 184 802 110 879 145 457

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022