Премини към основното съдържание

Област Кюстендил

 
област: КЮСТЕНДИЛ (KNL)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 119 041 116 915 116 619 113 440 108 703
Население към 31.12. - мъже (брой) 57 944 56 922 56 699 55 037 52 220
Население към 31.12. - жени (брой) 61 097 59 993 59 920 58 403 56 483
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -13.4 -13.2 -17.2 -22.0 -17.0
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 4.8 5.7 3.8 1.3 2.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.3 20.6 24.0 28.6 24.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.7 23.2 26.2 30.5 26.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.0 18.2 21.9 26.9 22.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 29 019 28 183 26 227 26 402 27 188
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 476 10 576 11 519 12 719 13 988
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.0 69.4 69.2 74.5 75.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 67.5 67.6 66.0 72.5 73.1
Коефициент на безработица (%) (3.6) (2.6) (4.5) (2.7) (2.5)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 4 611 4 160 4 913 3 575 3 211
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.3 21.5 24.0 23.9 22.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 68.1 72.9 68.9 69.7 73.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 9.6 5.6 7.1 6.4 4.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 961 1 004 1 004 1 004 988
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 35.4 35.0 35.2 36.6 36.1
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 41 41 36 37 37
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 10 990 10 813 10 555 10 798 10 721
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 81.3 80.3 81.3 81.6 86.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 42 946.4 43 398.1 40 859.1 40 428.2 46 274.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 133 046 124 925 94 100 137 375 226 582
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 856 495 1 971 997 1 896 358 2 289 302 2 835 176
Произведена продукция (хил. лв.) 1 410 606 1 498 260 1 454 577 1 595 248 2 101 809
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 475 714 495 133 504 880 460 125 583 180
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.6 94.0 94.3 94.2 95.1
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.4 5.0 4.8 4.9 4.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 44 44 44 44 44
Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 84
Дължина на второкласните пътища (км) 54 54 54 54 54
Дължина на третокласните пътища (км) 446 446 438 438 439
Дължина на железопътните линии (км) 121 121 121 121 121
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 3 086 3 041 3 070 2 903 3 724
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 196 195 170 195 227
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 59.8 62.5 78.6 77.3 87.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 47.5 46.7 74.9 59.3 61.3
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 58 256 58 284 58 300 58 317 61 268
Жилища (брой) 86 879 86 926 86 954 86 995 91 963
Туризъм Места за настаняване (брой) 87 92 88 94 117
Реализирани нощувки (брой) 181 480 184 802 110 879 145 457 191 933

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023