Премини към основното съдържание

Област Сливен

 
област: СЛИВЕН (SLV)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 189 788 188 433 186 495 184 119 182 551
Население към 31.12. - мъже (брой) 92 361 91 614 90 636 89 422 88 576
Население към 31.12. - жени (брой) 97 427 96 819 95 859 94 697 93 975
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -2.4 -2.8 -3.6 -2.9 -6.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.6 12.6 8.4 14.4 11.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.6 15.3 15.6 15.3 18.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.9 16.7 17.1 16.5 19.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.3 14.0 14.1 14.1 16.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 37 336 39 212 38 673 38 340 36 079
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 438 9 113 10 005 11 085 12 370
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 64.8 65.8 68.0 69.0 69.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.9 58.9 61.2 64.5 65.0
Коефициент на безработица (%) 9.0 10.4 9.7 6.5 6.9
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 450 8 907 7 550 7 384 7 770
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.4 21.2 21.1 20.9 21.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 49.3 49.6 45.5 41.5 42.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 29.3 29.2 33.4 37.6 36.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 8 8 8 7 7
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 021 1 064 1 064 1 064 1 072
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 32.5 30.5 30.2 29.8 29.1
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 73 69 69 69 69
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 22 777 22 172 21 532 21 105 20 834
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 65.8 63.6 64.8 64.4 64.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 124 198.5 139 288.5 161 504.5 158 700.0 159 030.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 203 392 200 523 216 381 226 602 196 259
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 642 652 2 904 786 3 056 056 3 288 411 3 178 211
Произведена продукция (хил. лв.) 1 864 397 2 059 655 2 201 288 2 285 658 2 185 852
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 676 726 741 772 755 460 826 837 849 874
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.8 92.6 92.9 92.7 93.1
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 6.3 6.0 6.3 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 44 44 44 44 44
Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 85
Дължина на второкласните пътища (км) 202 202 202 202 202
Дължина на третокласните пътища (км) 256 256 255 250 250
Дължина на железопътните линии (км) 129 134 134 134 134
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 3 497 .. 4 782 5 988 6 264
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 177 222 313 322 319
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 54.1 58.5 75.2 77.2 83.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 30.2 51.6 64.1 70.8 68.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 58 936 59 005 59 065 59 143 59 185
Жилища (брой) 92 708 92 852 92 975 93 162 93 296
Туризъм Места за настаняване (брой) 69 65 67 66 58
Реализирани нощувки (брой) 84 259 88 978 86 777 88 011 52 255

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022