Премини към основното съдържание

Област Сливен

 
област: СЛИВЕН (SLV)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 186 495 184 119 182 551 180 058 170 583
Население към 31.12. - мъже (брой) 90 636 89 422 88 576 87 332 82 278
Население към 31.12. - жени (брой) 95 859 94 697 93 975 92 726 88 305
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.6 -2.9 -6.4 -9.0 -6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.4 14.4 11.7 14.8 8.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.6 15.3 18.1 20.9 18.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.1 16.5 19.3 22.5 19.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.1 14.1 16.9 19.4 17.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 38 673 38 340 36 079 36 040 35 518.0
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 005 11 085 12 370 14 033 15 312
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.0 69.0 69.9 68.8 66
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.2 64.5 65.0 62.4 60.6
Коефициент на безработица (%) 9.7 6.5 6.9 9.2 8.1
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 550 7 384 7 770 5 285 4 963.0
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.1 20.9 21.4 20.1 21
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 45.5 41.5 42.4 41.7 41.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 33.4 37.6 36.2 38.2 37.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 8 7 7 6 6.0
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 064 1 064 1 072 1 005 995
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.2 29.8 29.1 28.3 30
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 69 69 69 68 68.0
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 21 532 21 105 20 834 20 967 20 818
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 64.8 64.4 64.1 65.2 72
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 161 504.5 158 700.0 159 030.0 131 628.4 133 902.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 216 381 226 602 196 259 223 714 389 325.0
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 056 056 3 288 411 3 178 211 3 911 387 4 951 090
Произведена продукция (хил. лв.) 2 201 288 2 285 658 2 185 852 2 581 481 3 351 351
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 755 460 826 837 849 874 769 740 977 747
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.9 92.7 93.1 93.2 95
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.0 6.3 5.9 5.7 4.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 0.9 0.8 0.9 0.7
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 44 44 44 44 44.0
Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 85
Дължина на второкласните пътища (км) 202 202 202 202 202
Дължина на третокласните пътища (км) 255 250 250 250 250
Дължина на железопътните линии (км) 134 134 134 134 134
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 4 782 5 988 6 264 6 727 7 083
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 313 322 319 276 347
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 75.2 77.2 83.4 83.3 68
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 64.1 70.8 68.5 73.4 61.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 59 065 59 143 59 185 59 258 60 024.0
Жилища (брой) 92 975 93 162 93 296 93 436 96 511
Туризъм Места за настаняване (брой) 67 66 58 57 60
Реализирани нощувки (брой) 86 777 88 011 52 255 76 031 90 072

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023