Премини към основното съдържание

Област Враца

 
област: ВРАЦА (VRC)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 162 549 159 470 157 637 153 700 148 874
Население към 31.12. - мъже (брой) 79 894 78 234 77 196 75 100 72 166
Население към 31.12. - жени (брой) 82 655 81 236 80 441 78 600 76 708
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.4 -11.4 -13.9 -20.0 -14.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.3 4.5 3.7 4.0 9.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.8 19.8 22.3 28.0 22.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.6 21.5 24.5 30.2 24.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.0 18.1 20.2 25.9 20.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 38 126 38 130 36 189 37 309 38 520
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 12 489 13 874 15 537 17 324 19 441
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 60.7 64.9 63.6 65.2 67.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 54.5 59.8 57.1 58.5 61.6
Коефициент на безработица (%) 9.9 7.7 10.0 10.0 9.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 061 8 544 8 347 6 994 6 611
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.5 21.0 22.9 18.8 15.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.7 58.3 54.7 57.1 62.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 20.8 20.7 22.4 24.1 22.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 12 12 12 12 12
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 181 1 197 1 197 1 199 1 197
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 36.6 37.4 37.9 38.1 38.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 69 69 70 70 70
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 17 264 16 951 16 914 17 107 16 931
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 86.1 86.3 86.2 88.2 90.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 106 294.2 80 028.6 121 983.8 193 036.1 111 656.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 273 399 239 889 289 902 278 394 517 322
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 037 657 3 372 781 3 432 942 5 425 682 9 233 455
Произведена продукция (хил. лв.) 2 525 992 2 789 253 2 776 722 4 516 341 8 320 740
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 271 561 1 492 612 1 488 732 2 208 997 2 172 517
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.6 92.8 93.2 93.0 93.6
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.0 5.9 5.5 5.7 5.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 65 65 65 65 65
Дължина на второкласните пътища (км) 231 231 231 232 232
Дължина на третокласните пътища (км) 353 353 353 361 361
Дължина на железопътните линии (км) 112 112 112 112 112
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 2 833 3 824 3 442 3 856 5 316
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 196 225 207 231 244
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 65.5 71.1 71.5 67.9 79.6
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 62.3 62.1 61.0 60.8 68.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 84 993 84 990 85 018 85 015 79 362
Жилища (брой) 110 665 110 670 110 824 110 912 116 494
Туризъм Места за настаняване (брой) 27 27 26 27 38
Реализирани нощувки (брой) 79 790 74 869 58 195 73 650 109 630

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023