Премини към основното съдържание

Област Враца

 
област: ВРАЦА (VRC)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 168 727 165 645 162 549 159 470 157 637
Население към 31.12. - мъже (брой) 83 036 81 459 79 894 78 234 77 196
Население към 31.12. - жени (брой) 85 691 84 186 82 655 81 236 80 441
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.3 -12.2 -11.4 -11.4 -13.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 4.8 9.8 7.3 4.5 3.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.8 20.1 19.8 19.8 22.3
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.8 20.7 20.6 21.5 24.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.9 19.5 19.0 18.1 20.2
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 36 089 38 618 38 126 38 130 36 189
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 988 11 460 12 489 13 874 15 537
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 57.9 62.3 60.7 64.9 63.6
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 50.0 55.3 54.5 59.8 57.1
Коефициент на безработица (%) 13.6 11.2 9.9 7.7 10.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 11 807 10 498 9 061 8 544 8 347
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.2 19.9 21.5 21.0 22.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 56.9 56.6 57.7 58.3 54.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 23.9 23.5 20.8 20.7 22.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 12 12 12
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 332 1 283 1 181 1 197 1 197
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 38.2 40.0 36.6 37.4 37.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 74 70 69 69 70
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 18 613 18 083 17 264 16 951 16 914
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 86.4 86.9 86.1 86.3 86.2
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 76 902.5 108 893.3 106 294.2 80 028.6 121 983.8
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 301 805 248 733 273 399 239 889 289 902
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 543 542 2 780 190 3 037 657 3 372 781 3 432 942
Произведена продукция (хил. лв.) 2 087 206 2 277 377 2 525 992 2 789 253 2 776 722
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 952 814 1 107 562 1 271 561 1 492 612 1 488 732
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.6 92.4 92.6 92.8 93.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.9 6.1 6.0 5.9 5.5
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 65 65 65 65 65
Дължина на второкласните пътища (км) 231 231 231 231 231
Дължина на третокласните пътища (км) 355 355 353 353 353
Дължина на железопътните линии (км) 112 112 112 112 112
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 1 976 2 426 2 833 3 824 3 442
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 181 160 196 225 207
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 70.8 64 65.5 71.1 71.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 56.1 62.9 62.3 62.1 61.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 84 992 84 982 84 993 84 990 85 018
Жилища (брой) 110 585 110 597 110 665 110 670 110 824
Туризъм Места за настаняване (брой) 28 27 27 27 26
Реализирани нощувки (брой) 95 703 92 402 79 790 74 869 58 195

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022