Премини към основното съдържание

Област Плевен

 
област: ПЛЕВЕН (PVN)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 240 380 236 305 233 438 228 300 220 346
Население към 31.12. - мъже (брой) 116 915 114 729 113 082 110 376 106 059
Население към 31.12. - жени (брой) 123 465 121 576 120 356 117 924 114 287
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.8 -11.0 -13.5 -18.9 -13.8
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 11.3 7.5 5.7 6.7 7.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.8 19.4 21.7 26.6 22.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.3 20.8 23.7 28.6 24.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.5 18.1 19.8 24.8 20.2
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 58 757 58 567 55 555 56 542 58 430
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 461 11 567 12 660 14 608 17 030
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.1 68.8 69.4 69.0 65.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 64.4 63.2 61.6 62.0 62.7
Коефициент на безработица (%) 8.0 7.9 10.9 10.0 4.6
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 296 9 541 9 745 7 340 6 805
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 24.1 23.1 25.4 24.7 23.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.0 56.1 55.5 55.4 57.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.8 20.8 19.1 19.9 19.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 233 2 236 2 370 2 569 2 610
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 62.0 62.8 63.4 67.3 72.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 105 105 103 103 103
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 25 393 24 656 24 228 24 108 23 881
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 75.1 76.2 75.4 76.3 85.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 125 994.9 275 062.7 301 702.9 348 248.9 327 695.7
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 413 893 481 324 419 902 508 251 582 287
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 4 744 262 5 279 982 5 599 315 6 735 550 9 150 758
Произведена продукция (хил. лв.) 3 126 997 3 398 957 3 618 010 4 431 374 6 274 294
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 093 178 1 203 056 1 328 490 1 389 808 1 789 045
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.0 92.1 92.7 92.6 93.3
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.8 6.7 6.2 6.3 5.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 97 97 97 97 97
Дължина на второкласните пътища (км) 205 205 205 205 205
Дължина на третокласните пътища (км) 492 492 492 492 492
Дължина на железопътните линии (км) 206 206 206 206 206
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 17 191 16 851 19 173 21 700 22 696
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 859 854 995 962 1 043
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 63.6 71.7 68.9 76.3 80.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 55.4 64.9 63.2 72.8 75.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 100 776 100 803 100 834 100 843 88 087
Жилища (брой) 146 592 146 742 146 851 146 964 144 336
Туризъм Места за настаняване (брой) 24 24 22 23 27
Реализирани нощувки (брой) 79 647 79 673 82 289 74 394 117 390

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023