Премини към основното съдържание

Област Велико Търново

 
област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО (VTR)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 235 708 232 568 229 718 225 674 204 033
Население към 31.12. - мъже (брой) 113 916 112 401 110 803 108 747 97 528
Население към 31.12. - жени (брой) 121 792 120 167 118 915 116 927 106 505
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.4 -10.1 -12.3 -17.2 -13.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 3.2 7.5 9.0 4.1 6.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.4 17.5 19.5 24.8 21.2
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.3 18.5 21.5 26.5 23.0
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.6 16.5 17.6 23.1 19.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 66 481 66 087 62 535 62 436 63 148
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 529 11 619 13 008 14 545 16 105
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.4 80.4 77.9 75.0 73.7
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 66.6 78.7 75.9 72.2 71.5
Коефициент на безработица (%) 5.4 (2.0) (2.6) 3.6 3.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 164 6 290 7 014 5 331 4 945
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 26.8 29.6 29.7 28.6 27.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 60.2 61.5 60.1 64.7 65.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 13 8.9 10.1 6.7 7.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 558 1 564 1 576 1 576 1 569
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 31.9 32.2 32.0 32.9 34.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 83 83 83 83 83
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 21 686 21 378 20 991 20 998 20 933
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 76.6 78.1 79.1 80.6 90.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 140 661.9 127 449.7 92 723.8 74 090.3 283 182.8
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 428 132 485 472 464 428 499 752 727 020
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 5 110 680 5 493 479 5 703 208 6 540 270 8 522 293
Произведена продукция (хил. лв.) 3 421 861 3 679 310 3 708 871 4 247 587 5 871 431
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 223 457 1 291 169 1 385 913 1 413 975 1 806 821
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.8 91.9 92.4 92.2 92.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.5 6.1 6.2 5.8
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.4 1.3 1.4 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 153 153 153 153 153
Дължина на второкласните пътища (км) 141 141 141 141 141
Дължина на третокласните пътища (км) 643 643 643 643 643
Дължина на железопътните линии (км) 236 236 236 236 236
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 4 968 4 500 4 892 4 294 5 723
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 731 569 569 787 879
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 66.6 63.0 67.3 81.7 87.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 63.6 63.1 54.9 74.2 80.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 89 428 89 490 89 567 89 631 84 534
Жилища (брой) 145 733 145 934 146 236 146 523 146 215
Туризъм Места за настаняване (брой) 126 125 123 117 152
Реализирани нощувки (брой) 357 906 386 596 224 109 279 694 317 103

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023