Премини към основното съдържание

Област Разград

 
област: РАЗГРАД (RAZ)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 112 229 110 789 109 810 107 764 101 107
Население към 31.12. - мъже (брой) 54 714 54 012 53 467 52 358 48 508
Население към 31.12. - жени (брой) 57 515 56 777 56 343 55 406 52 599
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.7 -9.0 -14.2 -17.3 -13.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 10.6 9.1 5.0 6.3 6.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.0 16.9 21.5 24.7 21.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.3 18.2 23.2 26.5 23.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.8 15.6 19.8 22.9 19.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 25 914 26 166 25 216 24 995 25 281
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 11 569 12 814 13 902 15 517 16 955
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.2 68.5 68.0 61.9 67.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 56.2 61.8 60.8 54.5 60.3
Коефициент на безработица (%) 11.2 9.6 10.3 11.7 10.5
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 395 5 400 5 061 4 095 4 103
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20 18.8 19.5 21.1 25.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 43.4 49.6 49.9 44.8 43.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 36.6 31.6 30.7 34.1 31.0
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 3 3 3 3
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 559 559 553 553 528
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.3 29.2 29.6 27.6 29.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 59 59 56 56 54
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 11 898 11 614 11 462 11 429 11 287
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 82.2 84.5 83.3 80.6 90.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 175 489.6 .. 209 728.4 208 518.4 237 286.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 199 728 266 323 251 948 222 570 214 887
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 687 988 2 848 876 2 760 827 3 361 412 4 679 618
Произведена продукция (хил. лв.) 1 746 254 1 836 496 1 707 737 2 088 119 3 057 102
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 584 697 607 092 576 579 548 116 827 284
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.7 91.7 92.5 92.2 93.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 7.0 7.0 6.4 6.7 5.5
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 0.9 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 56 56 56 56 56
Дължина на второкласните пътища (км) 162 162 162 162 162
Дължина на третокласните пътища (км) 288 288 288 288 288
Дължина на железопътните линии (км) 92 92 92 92 92
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. .. .. 1 880
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 33 30 39 38 52
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 63.3 69.5 73.4 76.6 86.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 49.3 68.1 62.0 71.0 79.6
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 42 789 42 800 42 807 42 809 41 840
Жилища (брой) 59 643 59 712 59 753 59 780 59 464
Туризъм Места за настаняване (брой) 16 18 19 19 17
Реализирани нощувки (брой) 48 029 60 416 63 807 50 962 50 459

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023