Премини към основното съдържание

Област Разград

 
област: РАЗГРАД (RAZ)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 113 714 112 229 110 789 109 810 107 764
Население към 31.12. - мъже (брой) 55 437 54 714 54 012 53 467 52 358
Население към 31.12. - жени (брой) 58 277 57 515 56 777 56 343 55 406
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.3 -8.7 -9.0 -14.2 -17.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 4.5 10.6 9.1 5.0 6.3
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.0 17.0 16.9 21.5 24.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.5 18.3 18.2 23.2 26.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.6 15.8 15.6 19.8 22.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 26 483 25 914 26 166 25 216 24 995
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 453 11 569 12 814 13 902 15 517
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.2 63.2 68.5 68.0 61.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.8 56.2 61.8 60.8 54.5
Коефициент на безработица (%) 11.2 11.2 9.6 10.3 11.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 985 5 395 5 400 5 061 4 095
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.5 20 18.8 19.5 21.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 43.7 43.4 49.6 49.9 44.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 38.8 36.6 31.6 30.7 34.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 3 3 3 3
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 553 559 559 553 553
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 28.1 29.3 29.2 29.6 27.6
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 59 59 59 56 56
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 12 221 11 898 11 614 11 462 11 429
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 81.6 82.2 84.5 83.3 80.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 152 460.1 175 489.6 .. 209 728.4 208 518.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 183 986 199 728 266 323 251 948 222 570
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 620 082 2 687 988 2 848 876 2 760 827 3 361 412
Произведена продукция (хил. лв.) 1 946 535 1 746 254 1 836 496 1 707 737 2 088 119
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 565 376 584 697 607 092 576 579 548 116
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.4 91.7 91.7 92.5 92.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 7.2 7.0 7.0 6.4 6.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.1 1.1 0.9 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 56 56 56 56 56
Дължина на второкласните пътища (км) 162 162 162 162 162
Дължина на третокласните пътища (км) 288 288 288 288 288
Дължина на железопътните линии (км) 92 92 92 92 92
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. .. .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 24 33 30 39 38
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 57.6 63.3 69.5 73.4 76.6
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 58.7 49.3 68.1 62.0 71.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 42 778 42 789 42 800 42 807 42 809
Жилища (брой) 59 625 59 643 59 712 59 753 59 780
Туризъм Места за настаняване (брой) 17 16 18 19 19
Реализирани нощувки (брой) 44 325 48 029 60 416 63 807 50 962

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022