Премини към основното съдържание

Област Габрово

 
област: ГАБРОВО (GAB)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 114 272 112 334 110 254 108 404 106 598
Население към 31.12. - мъже (брой) 55 263 54 239 53 243 52 213 51 298
Население към 31.12. - жени (брой) 59 009 58 095 57 011 56 191 55 300
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -12.5 -12.7 -14.4 -13.2 -12.7
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 3.8 5.5 8.3 5.4 0.0
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.4 19.1 20.9 20.0 19.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.0 20.2 21.3 21.2 20.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.9 18.2 20.6 18.8 18.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 38 935 39 050 39 260 38 854 38 470
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 826 9 498 10 522 11 796 12 895
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 73.0 72.2 70.8 70.4 73.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 67.4 67.6 67.1 67.2 70.1
Коефициент на безработица (%) 7.5 (6.2) (5.2) (4.4) (4.5)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 3 232 2 530 2 370 2 063 1 946
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 26.8 25.9 26.5 27.9 29.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 61.9 65.8 62.3 57.6 58.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 11.3 8.2 11.2 14.5 12.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 7 6 6 6
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 987 916 860 860 858
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 39.6 39.4 38.1 38.7 39.2
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 37 36 33 31 31
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 10 258 10 089 10 063 9 892 9 743
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 86.9 85.5 85.2 85.9 85.0
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 284 368.2 302 616.2 326 308.9 338 201.2 340 908.7
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 300 031 229 920 218 648 231 233 238 310
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 855 119 2 998 277 3 343 915 3 517 241 3 723 356
Произведена продукция (хил. лв.) 2 047 554 2 105 682 2 329 172 2 493 228 2 644 935
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 716 165 768 129 817 059 859 150 911 407
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.7 91.6 91.6 91.9 91.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.8 6.7 6.5 6.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 86 86 86 86 86
Дължина на второкласните пътища (км) 31 32 31 31 31
Дължина на третокласните пътища (км) 387 388 387 387 387
Дължина на железопътните линии (км) 74 74 74 74 74
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. 4 315 7 121 6 451 8 078
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 380 402 460 475 527
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 49.4 54.3 66.9 70.6 74.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 51.2 51.5 68.5 66.9 70.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 924 43 962 44 003 44 038 44 095
Жилища (брой) 79 611 79 659 79 718 79 774 79 892
Туризъм Места за настаняване (брой) 65 66 64 73 67
Реализирани нощувки (брой) 172 686 218 128 207 491 226 328 221 780

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021