Премини към основното съдържание

Област Габрово

 
област: ГАБРОВО (GAB)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 108 404 106 598 105 788 103 404 95 957
Население към 31.12. - мъже (брой) 52 213 51 298 50 874 49 703 45 500
Население към 31.12. - жени (брой) 56 191 55 300 54 914 53 701 50 457
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -13.2 -12.7 -18.1 -22.1 -17.8
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.4 0.0 6.4 6.6 1.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.0 19.7 24.0 27.9 24.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.2 20.8 25.5 28.2 26.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.8 18.6 22.5 27.5 23.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 38 854 38 470 36 919 38 051 38 346
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 11 796 12 895 13 902 15 771 17 118
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.4 73.4 72.8 72.5 77.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 67.2 70.1 67.7 67.3 71.2
Коефициент на безработица (%) (4.4) (4.5) (6.8) 7.0 7.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 2 063 1 946 2 891 1 710 1 763
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 27.9 29.0 23.1 24.6 23.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.6 58.4 66.3 63.7 63.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 14.5 12.6 10.6 11.7 13.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 7 7 7
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 860 858 905 905 905
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 38.7 39.2 37.7 37.6 40.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 31 31 30 30 30
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 9 892 9 743 10 947 9 607 9 503
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 85.9 85.0 85.1 85.7 89.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 338 201.2 340 908.7 347 581.9 353 712.1 425 746.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 231 233 238 310 200 180 257 278 357 887
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 517 241 3 723 356 3 736 861 4 499 952 5 607 425
Произведена продукция (хил. лв.) 2 493 228 2 644 935 2 633 124 3 161 472 3 973 047
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 859 150 911 407 960 592 1 023 505 1 224 151
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.9 91.9 92.6 92.4 92.6
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.5 6.4 5.8 6.0 5.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 86 86 85 86 86
Дължина на второкласните пътища (км) 31 31 31 30 30
Дължина на третокласните пътища (км) 387 387 402 402 402
Дължина на железопътните линии (км) 74 74 74 74 74
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 6 451 8 078 8 937 9 438 9 536
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 475 527 335 387 513
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 70.6 74.9 77.5 83.7 88.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 66.9 70.9 73.9 74.6 75.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 44 038 44 095 44 155 44 235 42 737
Жилища (брой) 79 774 79 892 79 995 80 110 78 440
Туризъм Места за настаняване (брой) 73 67 62 62 81
Реализирани нощувки (брой) 226 328 221 780 110 852 147 029 208 057

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023