Премини към основното съдържание

Област Добрич

 
област: ДОБРИЧ (DOB)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 180 601 178 438 176 145 173 831 171 809
Население към 31.12. - мъже (брой) 88 255 87 054 85 739 84 476 83 378
Население към 31.12. - жени (брой) 92 346 91 384 90 406 89 355 88 431
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.5 -7.3 -8.8 -9.2 -9.0
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.4 4.1 12.9 7.7 7.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.6 15.5 16.7 16.6 16.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.2 17.4 18.6 18.2 18.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.1 13.7 14.9 15.1 15.2
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 40 496 40 772 40 594 40 520 39 031
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 084 8 705 9 539 10 429 11 440
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.8 69.2 74.6 71.4 72.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 60.9 62.6 69.8 65.3 66.9
Коефициент на безработица (%) 13.8 9.6 6.5 8.5 7.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 474 7 468 6 431 5 213 4 947
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.4 22.1 20.8 20.8 21.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 55.8 57.0 59.0 55.8 54.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 24.8 21 20.1 23.4 24.8
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 6 7 7
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 748 730 722 762 755
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 26.6 27.0 27.2 26.7 27.2
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 81 72 68 69 69
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 17 749 17 718 16 430 15 992 15 389
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 75.6 75.6 72.5 75.1 76.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 202 893.7 244 206.0 270 242.6 311 762.5 291 939.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 389 972 293 711 335 749 351 734 309 790
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 446 318 3 463 134 3 680 704 3 921 720 3 862 227
Произведена продукция (хил. лв.) 2 224 372 2 195 678 2 374 293 2 564 060 2 488 669
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 836 094 894 461 947 830 1 026 239 961 340
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.4 93.6 93.3 93.5 93.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.8 5.6 5.9 5.7 5.6
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 83 83 83 83 83
Дължина на второкласните пътища (км) 242 242 242 242 242
Дължина на третокласните пътища (км) 503 498 498 498 498
Дължина на железопътните линии (км) 60 60 60 60 60
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. 3 313 4 889 4 794
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой .. .. 319 336 ..
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 58.5 65.6 62.3 75.2 70.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 54.3 57.8 54.5 64.7 56.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 60 194 60 279 60 382 60 473 60 580
Жилища (брой) 101 497 101 633 101 849 102 167 102 419
Туризъм Места за настаняване (брой) 149 164 165 174 180
Реализирани нощувки (брой) 1 712 783 1 955 934 2 237 697 2 341 454 2 223 237

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021