Премини към основното съдържание

Област Добрич

 
област: ДОБРИЧ (DOB)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 176 145 173 831 171 809 170 298 167 314
Население към 31.12. - мъже (брой) 85 739 84 476 83 378 82 505 80 910
Население към 31.12. - жени (брой) 90 406 89 355 88 431 87 793 86 404
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.8 -9.2 -9.0 -11.9 -16.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 12.9 7.7 7.4 5.7 7.0
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.7 16.6 16.8 19.1 23.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.6 18.2 18.6 21.2 26.0
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.9 15.1 15.2 17.0 20.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 40 594 40 520 39 031 35 797 35 823
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 539 10 429 11 440 12 548 14 099
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 74.6 71.4 72.0 69.9 68.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 69.8 65.3 66.9 63.2 62.4
Коефициент на безработица (%) 6.5 8.5 7.0 9.4 8.6
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 431 5 213 4 947 5 418 3 431
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.8 20.8 21.1 22.3 20.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 59.0 55.8 54.1 52.2 54.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 20.1 23.4 24.8 25.6 25.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 7 7 7 7
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 722 762 755 755 756
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.2 26.7 27.2 26.7 26.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 68 69 69 67 67
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 16 430 15 992 15 389 15 237 14 998
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 72.5 75.1 76.6 75.6 75.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 270 242.6 311 762.5 291 939.3 369 227.0 306 582.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 335 749 351 734 309 790 380 636 307 505
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 680 704 3 921 720 3 862 227 3 491 655 4 609 897
Произведена продукция (хил. лв.) 2 374 293 2 564 060 2 488 669 2 178 931 3 025 417
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 947 830 1 026 239 961 340 873 715 1 059 956
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.3 93.5 93.5 94.2 93.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.9 5.7 5.6 5.0 5.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 83 83 83 83 83
Дължина на второкласните пътища (км) 242 242 242 242 242
Дължина на третокласните пътища (км) 498 498 498 498 498
Дължина на железопътните линии (км) 60 60 60 60 60
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 3 313 4 889 4 794 5 649 ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 319 336 .. 331 ..
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 62.3 75.2 70.0 70.4 68.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 54.5 64.7 56.5 53.7 61.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 60 382 60 473 60 580 60 671 60 808
Жилища (брой) 101 849 102 167 102 419 102 536 102 799
Туризъм Места за настаняване (брой) 165 174 180 152 155
Реализирани нощувки (брой) 2 237 697 2 341 454 2 223 237 853 193 1 216 325

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022