Премини към основното съдържание

Област Русе

 
област: РУСЕ (RSE)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 218 556 215 477 212 729 209 084 189 623
Население към 31.12. - мъже (брой) 106 679 105 026 103 521 101 745 90 591
Население към 31.12. - жени (брой) 111 877 110 451 109 208 107 339 99 032
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.7 -10.2 -13.5 -17.6 -15.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.9 6.0 2.0 5.8 8.2
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.4 17.1 20.5 24.9 22.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.9 18.3 22.7 26.1 23.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.0 15.9 18.4 23.8 20.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 68 303 66 908 62 815 63 365 65 096
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 11 185 12 329 13 591 15 443 17 154
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.4 71.9 73.3 74.9 75.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 67.7 69.6 71.4 71.4 72.5
Коефициент на безработица (%) 5.1 3.1 (2.6) 4.5 3.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 865 5 905 6 975 4 878 4 663
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 29.1 30.9 31.2 30.9 28.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 58.0 57.7 57.1 57.5 60.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 12.9 11.4 11.7 11.6 10.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 9 9 9 9 9
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 753 1 786 1 850 1 966 1 966
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 36.9 37.4 37.3 38.4 43.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 70 70 68 68 67
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 20 124 19 501 19 336 18 988 18 856
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 77.7 78.4 77.9 78.0 90.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 429 189.7 426 453.9 445 185.5 473 044.1 531 601.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 425 809 439 551 446 845 574 224 700 743
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 8 798 958 10 087 598 9 288 591 12 933 389 20 417 799
Произведена продукция (хил. лв.) 5 078 687 5 376 395 5 225 061 6 766 750 8 785 386
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 623 631 1 744 904 1 756 868 1 944 909 1 905 981
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.9 92.0 92.3 92.3 92.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.5 6.5 6.3 6.3 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 110 110 110 110 110
Дължина на второкласните пътища (км) 155 155 155 155 155
Дължина на третокласните пътища (км) 247 244 244 244 244
Дължина на железопътните линии (км) 155 155 155 155 155
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 12 810 13 761 14 390 15 720 18 903
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 1 045 1 141 1 144 1 110 1 130
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 71.9 84.4 80.0 87.9 88.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 61.7 74.7 68.9 81.0 84.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 64 962 65 025 65 077 65 123 60 864
Жилища (брой) 125 915 126 184 126 599 126 782 123 795
Туризъм Места за настаняване (брой) 49 57 57 56 68
Реализирани нощувки (брой) 183 621 180 482 90 357 131 207 173 587

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023