Премини към основното съдържание

Област София

 
област: СОФИЯ (SFO)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 234 185 231 563 229 041 226 671 238 476
Население към 31.12. - мъже (брой) 115 281 113 849 112 497 111 249 117 261
Население към 31.12. - жени (брой) 118 904 117 714 116 544 115 422 121 215
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.4 -9.9 -9.8 -9.3 -12.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.8 5.6 6.0 4.4 5.3
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.1 18.4 18.4 18.3 21.2
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.1 19.8 19.8 19.9 23.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.2 17.1 17.1 16.7 18.8
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 60 808 62 300 64 083 63 330 60 392
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 11 230 12 149 13 425 14 586 15 857
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 62.2 68.2 73.8 78.0 79.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 57.9 66.4 73.3 77.7 78.8
Коефициент на безработица (%) 6.8 (2.6) (0.7) (0.4) (0.8)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 691 8 011 6 496 6 387 6 381
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 13.8 13.1 13.6 12.0 11.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 62.2 67.0 74.1 77.1 75.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 24 19.9 12.3 10.9 13.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 14 14 14 14 14
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 670 1 717 1 703 1 707 1 709
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 38.3 39.7 39.3 40.0 37.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 102 99 97 97 97
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 24 787 24 491 24 134 23 920 23 902
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 81.0 83.0 84.2 85.6 82.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 313 942.5 1 464 101.1 1 389 012.0 1 527 868.6 1 559 169.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 648 398 628 083 719 109 651 963 817 875
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 9 409 038 11 846 251 12 495 602 13 012 350 13 567 767
Произведена продукция (хил. лв.) 8 122 435 10 582 508 11 015 031 10 999 700 11 889 477
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 922 652 2 423 328 2 309 193 2 447 704 2 752 520
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.3 92.4 92.5 92.5 92.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.3 6.2 6.1 6.1 5.8
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 145 138 138 137 154
Дължина на първокласните пътища (км) 373 317 317 318 301
Дължина на второкласните пътища (км) 346 351 351 351 350
Дължина на третокласните пътища (км) 681 702 706 702 703
Дължина на железопътните линии (км) 295 295 295 295 295
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 9 668 9 429 9 028 7 528 9 345
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 425 369 447 309 396
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 47.5 52.3 51.3 67.3 73.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 43.5 46.8 44.0 62.6 72.3
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 146 237 146 441 146 621 146 887 147 145
Жилища (брой) 178 249 178 503 178 703 179 024 179 370
Туризъм Места за настаняване (брой) 125 121 118 116 117
Реализирани нощувки (брой) 712 582 742 508 806 898 798 416 515 648

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022