Премини към основното съдържание

Област София

 
област: СОФИЯ (SFO)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 231 563 229 041 226 671 238 476 233 607
Население към 31.12. - мъже (брой) 113 849 112 497 111 249 117 261 114 801
Население към 31.12. - жени (брой) 117 714 116 544 115 422 121 215 118 806
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.9 -9.8 -9.3 -12.3 -15.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.6 6.0 4.4 5.3 4.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 18.4 18.3 21.2 24.5
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.8 19.8 19.9 23.6 26.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.1 17.1 16.7 18.8 22.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 62 300 64 083 63 330 60 392 62 430
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 12 149 13 425 14 586 15 857 17 697
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.2 73.8 78.0 79.4 75.8
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 66.4 73.3 77.7 78.8 75.2
Коефициент на безработица (%) (2.6) (0.7) (0.4) (0.8) (0.8)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 011 6 496 6 387 6 381 4 859
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 13.1 13.6 12.0 11.3 12.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 67.0 74.1 77.1 75.2 73.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.9 12.3 10.9 13.6 14.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 14 14 14 14 14
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 717 1 703 1 707 1 709 1 721
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 39.7 39.3 40.0 37.0 37.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 99 97 97 97 96
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 24 491 24 134 23 920 23 902 23 787
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 83.0 84.2 85.6 82.6 86.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 464 101.1 1 389 012.0 1 527 868.6 1 559 169.0 1 720 421.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 628 083 719 109 651 963 817 875 745 150
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 11 846 251 12 495 602 13 012 350 13 567 767 16 375 804
Произведена продукция (хил. лв.) 10 582 508 11 015 031 10 999 700 11 889 477 13 486 670
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 2 423 328 2 309 193 2 447 704 2 752 520 2 388 225
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.4 92.5 92.5 92.9 92.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.2 6.1 6.1 5.8 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 138 138 137 154 154
Дължина на първокласните пътища (км) 317 317 318 301 301
Дължина на второкласните пътища (км) 351 351 351 350 350
Дължина на третокласните пътища (км) 702 706 702 703 703
Дължина на железопътните линии (км) 295 295 295 295 295
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 9 429 9 028 7 528 9 345 11 346
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 369 447 309 396 386
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 52.3 51.3 67.3 73.0 74.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 46.8 44.0 62.6 72.3 60.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 146 441 146 621 146 887 147 145 147 449
Жилища (брой) 178 503 178 703 179 024 179 370 179 730
Туризъм Места за настаняване (брой) 121 118 116 117 111
Реализирани нощувки (брой) 742 508 806 898 798 416 515 648 544 325

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022