Премини към основното съдържание

Област София

 
област: СОФИЯ (SFO)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 229 041 226 671 238 476 233 607 227 610
Население към 31.12. - мъже (брой) 112 497 111 249 117 261 114 801 111 132
Население към 31.12. - жени (брой) 116 544 115 422 121 215 118 806 116 478
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.8 -9.3 -12.3 -15.5 -11.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.0 4.4 5.3 4.7 1.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 18.3 21.2 24.5 19.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.8 19.9 23.6 26.6 21.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.1 16.7 18.8 22.5 18.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 64 083 63 330 60 392 62 430 61 298
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 13 425 14 586 15 857 17 697 19 330
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 73.8 78.0 79.4 75.8 75.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 73.3 77.7 78.8 75.2 75.2
Коефициент на безработица (%) (0.7) (0.4) (0.8) (0.8) (0.9)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 496 6 387 6 381 4 859 4 568
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 13.6 12.0 11.3 12.4 14.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 74.1 77.1 75.2 73.3 71.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 12.3 10.9 13.6 14.2 14.0
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 14 14 14 14 14
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 703 1 707 1 709 1 721 1 723
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 39.3 40.0 37.0 37.4 38.8
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 97 97 97 96 96
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 24 134 23 920 23 902 23 787 23 968
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 84.2 85.6 82.6 86.6 85.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 389 012.0 1 527 868.6 1 559 169.0 1 720 421.0 1 887 512.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 719 109 651 963 817 875 745 150 1 048 577
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 12 495 602 13 012 350 13 567 767 16 375 804 19 956 961
Произведена продукция (хил. лв.) 11 015 031 10 999 700 11 889 477 13 486 670 16 447 774
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 2 309 193 2 447 704 2 752 520 2 388 225 2 970 845
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.5 92.5 92.9 92.8 93.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 6.1 5.8 5.9 4.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 138 137 154 154 154
Дължина на първокласните пътища (км) 317 318 301 301 301
Дължина на второкласните пътища (км) 351 351 350 350 350
Дължина на третокласните пътища (км) 706 702 703 703 703
Дължина на железопътните линии (км) 295 295 295 295 295
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 9 028 7 528 9 345 11 346 11 597
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 447 309 396 386 325
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 51.3 67.3 73.0 74.1 75.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 44.0 62.6 72.3 60.9 71.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 146 621 146 887 147 145 147 449 139 442
Жилища (брой) 178 703 179 024 179 370 179 730 177 536
Туризъм Места за настаняване (брой) 118 116 117 111 129
Реализирани нощувки (брой) 806 898 798 416 515 648 544 325 657 196

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023