Премини към основното съдържание

Общо за страната


БЪЛГАРИЯ (BG)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 7 153 784 7 101 859 7 050 034 7 000 039 6 951 482
Население към 31.12. - мъже (брой) 3 477 177 3 449 978 3 422 409 3 395 701 3 369 646
Население към 31.12. - жени (брой) 3 676 607 3 651 881 3 627 625 3 604 338 3 581 836
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.2 -6.0 -6.5 -6.5 -6.7
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.6 6.5 6.4 5.8 5.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.3 15.1 15.5 15.4 15.5
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.3 16.2 16.5 16.5 16.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.4 14.0 14.6 14.4 14.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 2 254 768 2 277 345 2 308 129 2 319 762 2 322 561
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 535 11 379 12 448 13 755 15 209
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.3 68.7 71.3 71.5 73.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 62.9 63.4 66.9 67.7 70.1
Коефициент на безработица (%) 9.1 7.6 6.2 5.2 4.2
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 328 921 261 015 232 066 201 466 194 715
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 27.5 27.7 27.8 28.2 28.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 54.4 54.6 55.0 54.4 54.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.1 17.7 17.2 17.4 17.5
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 348 345 346 346 341
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 51 933 51 816 52 744 53 173 53 997
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 40.6 41.6 42.7 42.4 42.6
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2 511 2 470 2 384 2 369 2 376
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 739 927 739 101 729 529 717 356 707 609
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 81.0 79.4 78.4 78.4 78.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 23 163 272.7 23 508 864.9 24 475 195.8 24 919 589.3 25 341 512.8
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 21 191 026 17 671 830 17 628 630 19 249 299 21 873 680
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 250 684 480 248 686 087 273 820 986 294 198 042 316 382 065
Произведена продукция (хил. лв.) 153 275 119 151 283 795 168 150 221 180 986 627 194 336 570
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 50 094 322 54 032 636 59 980 461 64 135 483 70 780 834
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.4 92.6 92.5 92.7 92.7
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.2 6.1 6.2 6.0 6.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 734 740 734 757 790
Дължина на първокласните пътища (км) 2 954 2 983 2 928 2 925 2 900
Дължина на второкласните пътища (км) 4 025 4 028 4 028 4 022 4 019
Дължина на третокласните пътища (км) 12 140 12 151 12 171 12 172 12 170
Дължина на железопътните линии (км) 4 019 4 029 4 030 4 030 4 030
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 850 457 734 274 760 234 828 904 1 002 132
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 29 591 32 306 31 221 34 610 34 986
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 59.1 63.5 67.3 72.1 75.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 54.6 58.1 61.9 63.6 66.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 2 071 699 2 073 445 2 075 161 2 076 910 2 079 390
Жилища (брой) 3 935 105 3 943 989 3 951 806 3 959 285 3 970 719
Туризъм Места за настаняване (брой) 3 202 3 331 3 346 3 458 3 664
Реализирани нощувки (брой) 21 397 816 25 185 996 26 054 096 26 845 013 27 154 791

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021