Премини към основното съдържание

Общо за страната


БЪЛГАРИЯ (BG)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 7 101 859 7 050 034 7 000 039 6 951 482 6 916 548
Население към 31.12. - мъже (брой) 3 449 978 3 422 409 3 395 701 3 369 646 3 349 715
Население към 31.12. - жени (брой) 3 651 881 3 627 625 3 604 338 3 581 836 3 566 833
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.0 -6.5 -6.5 -6.7 -9.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.5 6.4 5.8 5.6 5.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.1 15.5 15.4 15.5 18.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.2 16.5 16.5 16.6 19.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.0 14.6 14.4 14.5 16.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 2 277 345 2 308 129 2 319 762 2 322 561 2 211 773
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 11 379 12 448 13 755 15 209 16 687
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.7 71.3 71.5 73.2 72.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 63.4 66.9 67.7 70.1 68.5
Коефициент на безработица (%) 7.6 6.2 5.2 4.2 5.1
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 261 015 232 066 201 466 194 715 220 292
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 27.7 27.8 28.2 28.1 29.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 54.6 55.0 54.4 54.3 53.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 17.7 17.2 17.4 17.5 16.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 345 346 346 341 342
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 51 816 52 744 53 173 53 997 54 216
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 41.6 42.7 42.4 42.6 43.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2 470 2 384 2 369 2 376 2 353
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 739 101 729 529 717 356 707 609 703 752
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 79.4 78.4 78.4 78.7 78.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 23 508 864.9 24 475 195.8 24 919 589.3 25 341 512.8 26 884 352.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 17 671 830 17 628 630 19 249 299 21 873 680 23 157 131
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 248 686 087 273 820 986 294 198 042 316 382 065 306 227 818
Произведена продукция (хил. лв.) 151 283 795 168 150 221 180 986 627 194 336 570 188 218 629
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 54 032 636 59 980 461 64 135 483 70 780 834 72 472 590
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.6 92.5 92.7 92.7 93.1
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 6.2 6.0 6.0 5.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 740 734 757 790 806
Дължина на първокласните пътища (км) 2 983 2 928 2 925 2 900 2 883
Дължина на второкласните пътища (км) 4 028 4 028 4 022 4 019 4 019
Дължина на третокласните пътища (км) 12 151 12 171 12 172 12 170 12 209
Дължина на железопътните линии (км) 4 029 4 030 4 030 4 030 4 029
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 734 274 760 234 828 904 1 002 132 1 023 790
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 32 306 31 221 34 610 34 986 35 087
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 63.5 67.3 72.1 75.1 78.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 58.1 61.9 63.6 66.8 69.2
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 2 073 445 2 075 161 2 076 910 2 079 390 2 081 904
Жилища (брой) 3 943 989 3 951 806 3 959 285 3 970 719 3 985 172
Туризъм Места за настаняване (брой) 3 331 3 346 3 458 3 664 3 317
Реализирани нощувки (брой) 25 185 996 26 054 096 26 845 013 27 154 791 11 968 483

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022