Премини към основното съдържание

Общо за страната


БЪЛГАРИЯ (BG)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 7 050 034 7 000 039 6 951 482 6 916 548 6 838 937
Население към 31.12. - мъже (брой) 3 422 409 3 395 701 3 369 646 3 349 715 3 311 311
Население към 31.12. - жени (брой) 3 627 625 3 604 338 3 581 836 3 566 833 3 527 626
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.5 -6.5 -6.7 -9.5 -13.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.4 5.8 5.6 5.1 5.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 15.4 15.5 18.0 21.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.5 16.5 16.6 19.6 23.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.6 14.4 14.5 16.4 20.2
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 2 308 129 2 319 762 2 322 561 2 211 773 2 248 934
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 12 448 13 755 15 209 16 687 18 733
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.3 71.5 73.2 72.2 72.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 66.9 67.7 70.1 68.5 68.1
Коефициент на безработица (%) 6.2 5.2 4.2 5.1 5.3
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 232 066 201 466 194 715 220 292 157 283
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 27.8 28.2 28.1 29.2 29.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 55.0 54.4 54.3 53.9 53.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 17.2 17.4 17.5 16.9 16.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 346 346 341 342 341
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 52 744 53 173 53 997 54 216 54 491
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 42.7 42.4 42.6 43.0 43.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2 384 2 369 2 376 2 355 2 352
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 729 529 717 356 707 609 703 752 708 696
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 78.4 78.4 78.7 78.1 79.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 24 475 195.8 24 919 589.3 25 341 512.8 26 884 352.0 28 184 293.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 17 628 630 19 249 299 21 873 680 23 157 131 23 035 610
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 273 820 986 294 198 042 316 382 065 306 227 818 374 122 989
Произведена продукция (хил. лв.) 168 150 221 180 986 627 194 336 570 188 218 629 214 877 232
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 59 980 461 64 135 483 70 780 834 72 472 590 75 018 117
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.5 92.7 92.7 93.1 92.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.2 6.0 6.0 5.7 5.8
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 734 757 790 806 806
Дължина на първокласните пътища (км) 2 928 2 925 2 900 2 883 2 883
Дължина на второкласните пътища (км) 4 028 4 022 4 019 4 019 4 019
Дължина на третокласните пътища (км) 12 171 12 172 12 170 12 209 12 217
Дължина на железопътните линии (км) 4 030 4 030 4 030 4 029 4 031
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 760 234 828 904 1 002 132 1 023 790 1 074 004
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 31 221 34 610 34 986 35 087 34 613
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 67.3 72.1 75.1 78.9 83.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 61.9 63.6 66.8 69.2 73.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 2 075 161 2 076 910 2 079 390 2 081 904 2 084 807
Жилища (брой) 3 951 806 3 959 285 3 970 719 3 985 172 4 001 873
Туризъм Места за настаняване (брой) 3 346 3 458 3 664 3 317 3 335
Реализирани нощувки (брой) 26 054 096 26 845 013 27 154 791 11 968 483 17 620 268

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022