Премини към основното съдържание

Област Варна

 
област: ВАРНА (VAR)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 472 926 472 654 472 120 471 252 469 885
Население към 31.12. - мъже (брой) 231 055 230 690 230 301 229 614 228 712
Население към 31.12. - жени (брой) 241 871 241 964 241 819 241 638 241 173
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.4 -3.3 -3.6 -4.0 -3.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.4 4.9 5.7 5.6 4.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.7 12.9 12.9 13.1 12.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.9 14.0 13.9 14.1 13.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.6 11.9 11.9 12.3 11.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 151 747 150 698 152 519 154 052 153 399
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 000 10 773 11 700 13 008 14 282
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 72.6 70.9 71.2 69.3 71.7
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 68.4 65.9 66.0 66.3 69.6
Коефициент на безработица (%) 5.7 7.1 7.3 4.4 3.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 15 982 12 952 11 120 9 199 9 425
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 30.7 29.9 32.4 29.5 25.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 53.9 53.3 49.2 51.4 55.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 15.5 16.8 18.3 19.1 18.8
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 16 16 16 16 16
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 641 2 490 2 565 2 670 2 666
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 46.9 48.4 49.8 50.0 50.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 127 125 122 124 125
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 50 343 50 376 50 481 49 393 49 037
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 81.2 79.8 78.9 79.2 80.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 760 956.7 1 785 197.8 1 946 022.5 1 869 907.2 1 748 716.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 989 946 951 254 1 266 000 1 301 306 1 284 025
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 15 577 331 15 556 339 16 481 891 17 726 815 18 743 965
Произведена продукция (хил. лв.) 9 355 288 9 004 396 9 769 642 10 444 889 10 939 422
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 3 242 346 3 428 400 3 830 067 4 003 081 4 400 250
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.8 93.2 92.9 92.9 92.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.0 5.6 5.9 5.9 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 58 58 58 58 58
Дължина на първокласните пътища (км) 139 139 139 139 139
Дължина на второкласните пътища (км) 42 42 42 43 43
Дължина на третокласните пътища (км) 479 478 478 478 478
Дължина на железопътните линии (км) 197 197 197 197 197
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 28 055 34 444 26 478 26 376 42 560
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 2 276 2 138 2 378 2 564 2 601
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 57.8 73.8 71.2 76.6 73.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 57.7 67.2 64.9 70.5 67.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 99 285 99 609 99 962 100 296 100 730
Жилища (брой) 254 232 256 788 259 129 260 937 263 333
Туризъм Места за настаняване (брой) 394 415 455 467 468
Реализирани нощувки (брой) 4 453 317 5 536 090 5 558 249 5 744 105 5 526 625

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021