Премини към основното съдържание

Област Монтана

 
област: МОНТАНА (MON)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 137 188 134 669 132 214 129 637 127 001
Население към 31.12. - мъже (брой) 67 227 65 899 64 678 63 334 62 121
Население към 31.12. - жени (брой) 69 961 68 770 67 536 66 303 64 880
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -13.2 -13.2 -13.5 -14.0 -14.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.3 12.7 9.8 3.0 3.2
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.3 21.3 21.1 21.7 21.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.5 23.2 22.2 22.3 22.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.2 19.5 20.0 21.2 21.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 152 28 121 28 339 28 487 27 836
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 971 8 624 9 297 10 129 11 165
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 58.5 56.6 63.4 61.7 60.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 53.7 53.3 57.3 52.2 48.2
Коефициент на безработица (%) 8.2 (5.6) 9.7 15.1 20.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 12 135 9 929 8 088 7 352 7 115
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.3 16.4 14.4 12.6 10.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 63.2 65.1 64.6 61.7 59.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.5 18.5 21 25.6 30.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 984 984 984 964 994
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 32.2 35.3 35.9 34.9 35.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 66 63 60 60 60
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 14 803 14 400 13 749 13 119 12 735
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 81.1 78.2 77.7 76.5 75.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 27 354.6 36 977.7 38 190.7 35 542.2 35 355.7
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 240 820 157 545 164 614 150 011 151 530
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 099 420 2 138 472 2 302 992 2 545 601 2 750 463
Произведена продукция (хил. лв.) 1 427 078 1 491 020 1 540 656 1 691 511 1 890 696
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 430 325 470 288 471 398 497 097 529 000
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.0 92.0 91.8 92.2 92.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.6 6.7 6.4 6.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 52 64 64 64 61
Дължина на второкласните пътища (км) 162 164 162 162 159
Дължина на третокласните пътища (км) 391 395 397 397 405
Дължина на железопътните линии (км) 114 114 114 114 114
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 943 1 704 1 815 1 399 1 538
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 72 157 106 116 118
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 36.8 58.7 51.5 67.8 78.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 35.4 60.1 51.5 54.7 63.4
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 82 241 82 245 82 258 82 273 82 283
Жилища (брой) 91 002 91 037 91 069 91 116 91 135
Туризъм Места за настаняване (брой) 27 27 26 26 26
Реализирани нощувки (брой) 62 217 63 772 62 747 70 557 72 236

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021