Премини към основното съдържание

Област Стара Загора

 
област: СТАРА ЗАГОРА (SZR)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 316 356 313 396 311 400 307 140 291 852
Население към 31.12. - мъже (брой) 153 264 151 611 150 524 148 455 140 327
Население към 31.12. - жени (брой) 163 092 161 785 160 876 158 685 151 525
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.3 -7.6 -10.1 -14.1 -11.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.5 10.4 5.0 9.9 7.8
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.5 16.5 19.0 22.9 19.5
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.6 17.7 20.7 24.2 20.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 15.4 17.4 21.7 18.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 105 668 103 029 98 735 98 270 98 524
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 13 190 13 914 15 010 16 673 18 980
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 72.7 75.7 74.9 74.5 76.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 71.0 74.7 73.3 72.2 75.4
Коефициент на безработица (%) (2.3) (1.4) (2.1) 3.2 1.1
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 134 6 354 7 907 5 754 5 058
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19 20.7 21.6 22.0 22.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 63.0 60.6 62.0 62.2 61.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18 18.7 16.4 15.8 16.7
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 14 14 14 13 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 421 2 464 2 386 2 333 2 421
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 41.5 40.7 42.4 43.0 43.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 121 121 121 120 120
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 34 678 34 057 33 382 33 701 33 557
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 76.9 78.7 78.3 79.0 86.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 929 285.0 971 972.4 971 733.8 1 101 944.6 870 861.1
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 829 012 890 117 778 566 852 617 935 502
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 10 403 312 10 921 239 10 540 008 13 903 737 20 428 832
Произведена продукция (хил. лв.) 7 974 252 8 412 482 7 914 132 10 527 393 15 894 528
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 3 283 560 3 547 453 3 494 841 4 213 515 7 171 011
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.1 92.3 92.8 92.7 93.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.5 6.4 6.0 6.1 5.5
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 93 93 93 93 93
Дължина на първокласните пътища (км) 167 167 167 167 167
Дължина на второкласните пътища (км) 215 215 215 215 215
Дължина на третокласните пътища (км) 429 429 432 432 432
Дължина на железопътните линии (км) 261 261 261 261 261
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 24 686 27 449 25 480 25 130 32 014
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 1 633 1 610 1 635 1 609 1 663
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 71.4 77.9 76.0 78.8 86.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 63.5 64.0 61.7 63.0 68.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 89 558 89 640 89 684 89 744 89 909
Жилища (брой) 175 969 176 421 176 750 177 477 184 956
Туризъм Места за настаняване (брой) 55 58 66 65 70
Реализирани нощувки (брой) 343 667 356 454 225 594 319 157 499 109

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023