Премини към основното съдържание

Област Стара Загора

 
област: СТАРА ЗАГОРА (SZR)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 319 067 316 356 313 396 311 400 307 140
Население към 31.12. - мъже (брой) 154 706 153 264 151 611 150 524 148 455
Население към 31.12. - жени (брой) 164 361 163 092 161 785 160 876 158 685
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.0 -7.3 -7.6 -10.1 -14.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.5 6.5 10.4 5.0 9.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.6 16.5 16.5 19.0 22.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 17.6 17.7 20.7 24.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.6 15.5 15.4 17.4 21.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 105 851 105 668 103 029 98 735 98 270
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 12 248 13 190 13 914 15 010 16 673
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 72.3 72.7 75.7 74.9 74.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 70.1 71.0 74.7 73.3 72.2
Коефициент на безработица (%) 3.0 (2.3) (1.4) (2.1) 3.2
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 436 6 134 6 354 7 907 5 754
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.8 19 20.7 21.6 22.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 67.3 63.0 60.6 62.0 62.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 15 18 18.7 16.4 15.8
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 14 14 14 14 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 532 2 421 2 464 2 386 2 333
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 43.4 41.5 40.7 42.4 43.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 121 121 121 121 120
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 35 766 34 678 34 057 33 382 33 701
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 76.9 76.9 78.7 78.3 79.0
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 905 945.8 929 285.0 971 972.4 971 733.8 1 101 944.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 779 391 829 012 890 117 778 566 852 617
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 10 050 793 10 403 312 10 921 239 10 540 008 13 903 737
Произведена продукция (хил. лв.) 7 650 784 7 974 252 8 412 482 7 914 132 10 527 393
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 3 345 395 3 283 560 3 547 453 3 494 841 4 213 515
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.8 92.1 92.3 92.8 92.7
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.7 6.5 6.4 6.0 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 92 93 93 93 93
Дължина на първокласните пътища (км) 167 167 167 167 167
Дължина на второкласните пътища (км) 215 215 215 215 215
Дължина на третокласните пътища (км) 433 429 429 432 432
Дължина на железопътните линии (км) 261 261 261 261 261
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 18 704 24 686 27 449 25 480 25 130
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 1 370 1 633 1 610 1 635 1 609
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 66.8 71.4 77.9 76.0 78.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 65.8 63.5 64.0 61.7 63.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 89 504 89 558 89 640 89 684 89 744
Жилища (брой) 175 788 175 969 176 421 176 750 177 477
Туризъм Места за настаняване (брой) 58 55 58 66 65
Реализирани нощувки (брой) 369 639 343 667 356 454 225 594 319 157

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022