Премини към основното съдържание

Област Видин

 
област: ВИДИН (VID)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 84 865 82 835 81 212 78 814 72 754
Население към 31.12. - мъже (брой) 41 349 40 369 39 487 38 216 34 935
Население към 31.12. - жени (брой) 43 516 42 466 41 725 40 598 37 819
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -16.4 -16.4 -21.9 -25.7 -21.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.8 9.1 4.2 13.3 6.0
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 23.2 22.9 27.7 32.3 27.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 24.6 23.4 29.4 35.6 30.0
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.9 22.4 26.0 29.1 25.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 16 472 15 673 15 333 15 369 15 890
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 103 10 302 11 253 12 855 14 566
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 73.4 70.1 69.1 69.0 68.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.8 56.5 55.7 57.5 61.5
Коефициент на безработица (%) 19.7 19.1 18.9 16.1 9.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 656 5 083 4 997 4 268 4 054
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.1 19.2 18.0 19.8 22.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 68.1 65.4 63.5 62.6 64.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 11.8 15.4 18.5 17.6 13.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 2 2 2 2 2
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 335 335 335 335 335
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 34.4 35.9 35.0 35.5 37.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 32 32 32 32 31
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 8 343 7 706 7 467 7 339 7 097
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 78.2 78.7 76.3 80.7 87.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 80 908.5 86 281.1 79 389.7 47 760.8 36 025.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 72 262 68 811 86 523 100 842 131 879
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 827 175 862 846 859 013 997 544 1 284 989
Произведена продукция (хил. лв.) 590 135 627 405 585 482 659 066 845 347
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 247 883 306 523 286 743 229 121 319 463
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.6 93.6 94.0 93.6 94.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.1 5.2 4.8 5.2 4.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 71 71 71 69 69
Дължина на второкласните пътища (км) 91 91 91 91 91
Дължина на третокласните пътища (км) 450 450 450 451 447
Дължина на железопътните линии (км) 108 108 108 108 108
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 692 846 334 229 1 141
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 57 43 25 23 24
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 61.7 63.0 44.8 74.8 88.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 62.7 55.2 41.8 64.7 77.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 54 494 54 499 54 497 54 497 51 673
Жилища (брой) 67 740 67 763 67 762 67 762 74 078
Туризъм Места за настаняване (брой) 30 30 26 24 35
Реализирани нощувки (брой) 55 168 67 568 87 614 50 050 66 967

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023