Премини към основното съдържание

Област Видин

 
област: ВИДИН (VID)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 88 867 86 927 84 865 82 835 81 212
Население към 31.12. - мъже (брой) 43 400 42 411 41 349 40 369 39 487
Население към 31.12. - жени (брой) 45 467 44 516 43 516 42 466 41 725
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -16.9 -16.2 -16.4 -16.4 -21.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.0 1.7 6.8 9.1 4.2
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 23.1 22.7 23.2 22.9 27.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 23.7 23.7 24.6 23.4 29.4
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.5 21.8 21.9 22.4 26.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 16 474 16 522 16 472 15 673 15 333
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 522 8 233 9 103 10 302 11 253
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.2 69.6 73.4 70.1 69.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 57.0 56.2 58.8 56.5 55.7
Коефициент на безработица (%) 16.3 19.3 19.7 19.1 18.9
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 233 6 200 5 656 5 083 4 997
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.5 18.5 20.1 19.2 18.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 72.1 70.9 68.1 65.4 63.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 9.4 10.6 11.8 15.4 18.5
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 2 2 2 2 2
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 365 335 335 335 335
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 35.0 35.7 34.4 35.9 35.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 36 33 32 32 32
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 8 948 8 665 8 343 7 706 7 467
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 80.8 80.5 78.2 78.7 76.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 71 466.3 73 043.4 80 908.5 86 281.1 79 389.7
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 115 416 74 324 72 262 68 811 86 523
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 717 054 772 492 827 175 862 846 859 013
Произведена продукция (хил. лв.) 508 506 558 169 590 135 627 405 585 482
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 214 521 238 595 247 883 306 523 286 743
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.5 93.4 93.6 93.6 94.0
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.4 5.4 5.1 5.2 4.8
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 74 74 71 71 71
Дължина на второкласните пътища (км) 91 91 91 91 91
Дължина на третокласните пътища (км) 450 450 450 450 450
Дължина на железопътните линии (км) 108 108 108 108 108
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 1 025 487 692 846 334
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 51 24 57 43 25
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 67.8 61.7 61.7 63.0 44.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 61.4 61.8 62.7 55.2 41.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 54 494 54 495 54 494 54 499 54 497
Жилища (брой) 67 714 67 741 67 740 67 763 67 762
Туризъм Места за настаняване (брой) 33 30 30 30 26
Реализирани нощувки (брой) 51 090 57 283 55 168 67 568 87 614

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022