Премини към основното съдържание

Област Смолян

 
област: СМОЛЯН (SML)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 105 421 103 532 101 887 99 318 93 354
Население към 31.12. - мъже (брой) 50 959 49 930 48 940 47 662 44 674
Население към 31.12. - жени (брой) 54 462 53 602 52 947 51 656 48 680
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.4 -9.7 -14.4 -16.8 -14.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 1.5 1.5 4.8 6.8 2.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.7 15.9 20.5 22.6 19.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.1 17.7 22.7 24.4 22.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.4 14.3 18.5 21.0 17.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 31 476 31 982 30 489 31 136 31 529
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 145 11 106 12 037 13 379 14 633
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 75.6 73.0 74.0 70.8 71.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 67.7 66.5 65.2 64.6 67.7
Коефициент на безработица (%) 10.3 8.8 11.5 9.0 6.3
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 671 5 286 5 641 4 382 4 436
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.5 23.5 23.5 24.3 23.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 62.3 62.2 62.5 62.9 62.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 15.3 14.3 14.0 12.9 13.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 8 8 8 8 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 027 1 054 1 060 1 060 1 060
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.9 31.1 30.5 30.7 32.5
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 62 61 58 58 58
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 9 951 9 510 9 205 8 957 8 767
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 87.5 87.2 84.9 85.3 95.0
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 90 632.8 91 260.0 58 046.8 69 577.4 81 631.8
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 183 232 266 158 223 862 273 015 290 899
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 929 149 2 005 201 1 932 403 2 155 316 2 638 951
Произведена продукция (хил. лв.) 1 572 212 1 629 600 1 594 457 1 771 810 2 197 287
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 578 879 623 161 669 143 643 117 750 081
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.9 92.2 92.6 92.3 92.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.7 6.3 6.1 6.2 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.2 1.1 1.2 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) - - - - -
Дължина на второкласните пътища (км) 110 110 110 110 110
Дължина на третокласните пътища (км) 429 429 429 429 429
Дължина на железопътните линии (км) - - - - -
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. 708 2 171 3 427
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 263 218 214 180 225
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 73.0 82.4 73.6 76.3 90.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 63.0 68.1 64.8 74.0 82.3
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 36 132 36 148 36 172 36 202 38 755
Жилища (брой) 66 010 66 036 66 103 66 151 74 310
Туризъм Места за настаняване (брой) 330 339 324 311 313
Реализирани нощувки (брой) 724 056 802 026 627 142 608 175 753 356

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023