Премини към основното съдържание

Област Перник

 
област: ПЕРНИК (PER)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 123 770 122 421 120 880 119 190 120 426
Население към 31.12. - мъже (брой) 60 413 59 646 58 824 57 932 58 550
Население към 31.12. - жени (брой) 63 357 62 775 62 056 61 258 61 876
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.6 -12.4 -11.9 -13.1 -16.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.3 5.4 7.5 9.2 5.0
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.2 19.9 19.6 20.4 23.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.9 21.4 21.3 22.0 26.0
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.7 18.4 18.0 18.9 20.2
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 27 148 27 344 27 704 27 465 26 032
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 449 9 321 10 321 11 434 12 359
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.7 71.4 72.1 77.5 76.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.9 66.5 66.7 70.9 69.8
Коефициент на безработица (%) 12.4 (6.8) 7.5 8.2 8.1
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 3 624 3 230 2 764 2 574 3 111
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.6 19.9 23.8 21.4 25.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 71.2 69.6 63.8 65.2 63.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 10.2 10.5 12.4 13.4 11.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 477 477 448 447 447
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.3 27.3 28.6 29.4 31.2
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 41 40 40 40 40
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 11 325 11 263 11 125 11 063 11 071
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 86.0 85.8 87.0 88.6 87.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 186 558.1 204 135.9 199 061.6 186 984.2 224 253.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 162 083 129 837 134 062 146 411 172 492
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 015 847 2 521 860 2 810 830 2 869 295 2 744 311
Произведена продукция (хил. лв.) 1 469 150 1 843 582 2 118 420 2 004 335 1 830 679
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 398 346 481 090 543 816 558 976 552 786
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.4 93.5 93.3 93.5 94.0
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.4 5.3 5.5 5.3 4.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 15 15 15 32 32
Дължина на първокласните пътища (км) 80 80 80 58 58
Дължина на второкласните пътища (км) 66 66 66 66 66
Дължина на третокласните пътища (км) 413 413 413 413 417
Дължина на железопътните линии (км) 115 115 115 115 115
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. 880 1 513 1 063
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 36 34 34 69 67
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 57.2 67.9 67.7 68.8 83.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 54.5 57.7 74.0 74.2 75.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 62 215 62 310 62 394 62 507 62 557
Жилища (брой) 95 873 95 997 96 106 96 278 96 346
Туризъм Места за настаняване (брой) 17 16 14 14 13
Реализирани нощувки (брой) 32 892 29 465 30 948 30 179 19 878

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022