Премини към основното съдържание

Област Търговище

 
област: ТЪРГОВИЩЕ (TGV)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 115 211 113 694 112 474 111 597 110 914
Население към 31.12. - мъже (брой) 56 365 55 644 54 942 54 512 54 164
Население към 31.12. - жени (брой) 58 846 58 050 57 532 57 085 56 750
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.0 -7.7 -8.0 -7.8 -8.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.5 7.2 8.5 6.3 6.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.3 16.2 16.3 16.3 17.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.0 16.9 17.7 17.2 17.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.7 15.4 15.0 15.4 16.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 629 28 808 28 466 28 305 27 487
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 902 8 963 9 754 10 833 12 035
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 56.7 59.1 69.0 70.9 67.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 51.6 53.6 60.4 63.0 60.1
Коефициент на безработица (%) (8.8) 9.3 12.5 11.1 10.5
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 563 7 301 6 105 5 293 5 592
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 15.0 18.1 19.7 16.8 16.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 49.3 46.2 46.6 49.6 47.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 35.7 35.7 33.6 33.7 36.0
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 608 608 624 624 618
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 28.8 28.5 30.7 29.7 29.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 55 55 51 50 50
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 11 836 11 710 11 238 11 029 10 587
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 70.7 68.4 68.4 67.8 68.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 204 743.6 227 260.6 244 815.1 280 506.0 304 916.8
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 819 521 213 362 164 978 231 162 247 005
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 187 731 2 366 951 2 405 262 2 625 354 2 803 073
Произведена продукция (хил. лв.) 1 511 512 1 568 681 1 622 443 1 731 739 1 826 701
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 485 233 550 023 538 066 596 755 603 333
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.0 90.9 90.5 90.8 90.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 7.4 7.5 8.0 7.7 7.6
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.3 1.4 1.2 1.2 1.3
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 77 77 77 77 77
Дължина на второкласните пътища (км) 105 105 105 105 105
Дължина на третокласните пътища (км) 341 341 341 341 341
Дължина на железопътните линии (км) 72 72 72 72 72
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. 235 201 224
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой .. .. 15 24 ..
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 33.8 58.0 54.0 65.7 77.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 17.4 38.9 42.8 56.9 64.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 678 43 709 43 715 43 715 43 720
Жилища (брой) 65 501 65 602 65 675 65 747 65 927
Туризъм Места за настаняване (брой) 24 22 21 19 17
Реализирани нощувки (брой) 58 689 48 546 48 027 41 101 45 740

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021