Премини към основното съдържание

Област Ямбол

 
област: ЯМБОЛ (JAM)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 123 821 122 276 120 470 118 897 117 335
Население към 31.12. - мъже (брой) 60 767 59 983 58 976 58 200 57 408
Население към 31.12. - жени (брой) 63 054 62 293 61 494 60 697 59 927
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.5 -7.6 -8.4 -8.9 -8.7
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.8 12.9 7.9 8.5 8.2
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.8 17.1 17.8 18.7 18.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.9 18.7 19.3 20.1 19.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.7 15.5 16.4 17.2 16.8
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 32 780 33 106 31 405 30 189 29 046
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 053 8 625 9 530 10 815 12 048
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.5 71.7 73.5 68.0 69.6
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 62.8 66.2 67.9 62.3 63.1
Коефициент на безработица (%) 12.0 7.4 7.7 8.2 9.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 916 5 172 4 113 3 457 3 043
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 29.0 26 22 21 19.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 56.2 60.5 59.8 55.6 56.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 14.8 13.4 18.2 23.4 23.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 420 435 435 410 452
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.9 29.0 29.8 29.2 28.1
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 45 45 44 43 43
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 13 759 14 231 13 626 13 673 13 266
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 77.9 75.4 73.3 74.0 75.0
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 79 030.1 56 527.0 50 680.3 52 898.6 41 188.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 268 506 164 048 239 416 200 102 207 763
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 746 059 2 798 107 2 921 580 3 043 134 3 181 299
Произведена продукция (хил. лв.) 1 644 169 1 554 251 1 637 660 1 785 130 1 888 428
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 547 156 534 904 596 663 663 630 673 207
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.8 92.8 92.8 92.9 92.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.0 5.9 6.0 6.0 6.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 35 34 35 35 35
Дължина на първокласните пътища (км) 96 96 96 96 96
Дължина на второкласните пътища (км) 89 88 87 87 87
Дължина на третокласните пътища (км) 417 419 419 419 419
Дължина на железопътните линии (км) 58 58 52 52 52
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 5 443 3 565 .. 4 880 2 471
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 258 202 128 188 161
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 56.8 57.1 62.0 62.1 53.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 49.6 46.9 59.6 54.4 47.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 027 43 018 43 022 43 040 43 058
Жилища (брой) 71 697 71 704 71 762 71 817 71 920
Туризъм Места за настаняване (брой) 21 23 24 24 22
Реализирани нощувки (брой) 56 694 50 897 50 615 39 718 40 749

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021