Премини към основното съдържание

Население според четене на вестници по пол, възраст, образование, статус в заетостта и местоживеене

Динамичен ред: Culture_10.6.xls

НАСЕЛЕНИЕ СПОРЕД ЧЕТЕНЕ НА ВЕСТНИЦИ ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВ СТАТУС И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2016 Г.)
  Общо - бр. Всеки ден или почти всеки ден Поне веднъж седмично (но не всеки ден) Поне веднъж месечно (но не всяка седмица) По-малко от веднъж месечно Нечетящи вестници
брой % брой % брой % брой % брой %
Общо 3 922 492 1 789 588 45.6 1 147 336 29.3 279 615 7.1 153 176 3.9 552 777 14.1
По пол
Мъже 1 984 147 962 565 48.5 561 497 28.3 135 667 6.8 76 872 3.9 247 546 12.5
Жени 1 938 345 827 023 42.7 585 838 30.2 143 948 7.4 76 304 3.9 305 231 15.7
По възраст
25 - 34 935 027 402 954 43.1 230 986 24.7 88 011 9.4 47 508 5.1 165 568 17.7
35 - 54 2 017 151 971 764 48.2 583 037 28.9 133 190 6.6 78 694 3.9 250 466 12.4
55 - 64 970 313 414 870 42.8 333 313 34.4 58 414 6.0 (26974) (2.8) 136 743 14.1
По образование
Основно и по-ниско образование 621 892 58 114 9.3 139 212 22.4 65 102 10.5 52 324 8.4 307 140 49.4
Средно образование 2 145 210 950 985 44.3 745 065 34.7 177 590 8.3 76 319 3.6 195 252 9.1
Висше образование 1 155 389 780 489 67.6 263 058 22.8 36 923 3.2 (24533) (2.1) 50 385 4.4
По трудов статус1
Заети 2 716 356 1 428 057 52.6 787 423 29.0 165 502 6.1 98 973 3.6 236 400 8.7
Безработни 592 061 149 740 25.3 161 856 27.3 55 170 9.3 (31202) (5.3) 194 092 32.8
Икономически неактивни 614 075 211 791 34.5 198 056 32.3 58 942 9.6 (23000) (3.7) 122 285 19.9
По местоживеене
В градовете 2 917 234 1 498 102 51.4 816 327 28.0 182 010 6.2 100 358 3.4 320 437 11.0
В селата 1 005 258 291 487 29.0 331 008 32.9 97 605 9.7 52 818 5.3 232 340 23.1

( ) - Поради репрезентативния характер на изследването, резултатите са с ниска точност.
1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ).
15.09.2017