Премини към основното съдържание

Участие в дейности на самодейни групи, хоби сдружения, клубове по интереси от населението на възраст 25-64 г. по пол, възраст, образование, статус в заетостта и местоживеене


УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ НА САМОДЕЙНИ ГРУПИ, СПОРТНИ ГРУПИ, ХОБИ-СДРУЖЕНИЯ, КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 25-64 Г. ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВ СТАТУС И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2011 Г.)
  Общо - бр. Участвали през последните 12 месеца Неучаствали през последните 12 месеца
брой % брой %
Общо 4 078 320 296 934 7.3 3 781 385 92.7
По пол
Мъже 2 043 739 140 258 6.9 1 903 480 93.1
Жени 2 034 581 156 676 7.7 1 877 905 92.3
По възраст
25-34 1 000 550 74 529 7.4 926 021 92.6
35-54 2 041 254 148 485 7.3 1 892 770 92.7
55-64 1 036 516 73 921 7.1 962 595 92.9
По образование
Основно и
по-ниско образование
831 195 15 941 1.9 815 254 98.1
Средно образование 2 232 640 149 246 6.7 2 083 394 93.3
Висше образование 1 014 484 131 747 13.0 882 737 87.0
По трудов статус1
Заети 2 567 038 224 298 8.7 2 342 740 91.3
Безработни 770 354 30 270 3.9 740 084 96.1
Икономически неактивни 738 835 42 366 5.7 696 469 94.3
По местоживеене
В градовете 3 068 988 225 234 7.3 2 843 754 92.7
В селата 1 009 332 71 700 7.1 937 632 92.9

1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ).
26.09.2012